อย. ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาจำนวน 1 ตำแหน่ง

7 Mar 2014 /

อย. ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาจำนวน 1 ตำแหน่ง

                                                             อัตราเงินเดือน 10,000 บาท

  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เขียนข่าวและบทความประชาสัมพันธ์

2. ดำเนินการเรื่องประชาสัมพันธ์ภายใน เช่น จัดรายการเสียงตามสาย

3. เป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ ของ อย.

4. วิเคราะห์ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์

5. ติดต่อประสานงานสื่อมวลชน

6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. อายุไม่เกิน 32 ปี

2. วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ มีความสนใจงานด้านประชาสัมพันธ์

3. เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง

  1. มีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัว เช่น

-  เป็นผู้มีอัธยาศัย และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

-  สามารถเป็นพิธีกร กล้าแสดงออก มีใจรักสนุกในงานสันทนาการ ทำกิจกรรม และEntertain

     -  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม MICROSOFT WORD, POWER  POINT, MICROSOFT  EXCEL

5. มีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

***สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557***

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 25 มีนาคม 2557

ติดต่อขอใบสมัคร (วงเล็บตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) ได้ที่

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 อาคาร 5 ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2590 7118, 0 2590 7123

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หลักฐานทางการศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
  4. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  5. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถอื่น ๆ ตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่ระบุ

นัดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา  9.00 น. เป็นต้นไป

การทดสอบเป็นการสอบข้อเขียน

1)  อัตนัย 1 ข้อ

- ความสามารถด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

2) ความรู้ความสามารถด้านไอที

3) สัมภาษณ์ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และ ทัศนคติ ความคิดด้านการทำงาน