สะดวกยิ่งขึ้น รับจดแจ้งเครื่องสำอางด้วยระบบอัตโนมัติ ได้เลย ได้เร็ว เริ่มทดลอง 28 เม.ย. นี้

28 Apr 2014 /

     อย. ลดขั้นตอนการรับจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม เร่งพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้รับจดแจ้งเครื่องสำอางได้โดยอัตโนมัติ   เริ่มให้กลุ่มอาสาสมัครทดลองใช้ 28 เมษายน 2557 นี้ ในอนาคตอันใกล้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอจดแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวน ประมวลผลทันที และมีมาตรฐานเดียวกัน

     ภก.ประพนธ์ อางตระกูล  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีนโยบายปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Reprocess)    ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส  ลดขั้นตอนการรับจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม โดยพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถรับจดแจ้งเครื่องสำอางได้โดยอัตโนมัติ   ซึ่งมีข้อดีคือ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่จำกัดจำนวน  ประมวลผลทันที ด้วยมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งจากเดิมเมื่อผู้ประกอบการส่งคำขอจดแจ้งเข้ามาทางอินเทอร์เน็ต  เจ้าหน้าที่จะพิจารณารายละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่คำที่ใช้เป็นชื่อการค้า/ชื่อเครื่องสำอาง ประเภท ตลอดจนสารที่ใช้เป็นส่วนผสม ว่ามีความสอดคล้องกัน และไม่ขัดกับกฎหมาย  จึงจะออกใบรับแจ้งให้  ซึ่งจะใช้เวลา 3 วันทำการ  แต่เมื่อใช้ระบบรับจดแจ้งอัตโนมัติ   หากผู้ประกอบการส่งรายละเอียดคำขอจดแจ้งเข้ามาได้ครบถ้วน  ระบบจะประมวลผล   และรับแจ้งโดยอัตโนมัติ  ได้รับใบรับแจ้งทันที   ทั้งนี้  ระบบจะสามารถคัดกรองรายละเอียดได้ระดับหนึ่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งรายละเอียดด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง  ตามคำแนะนำในคู่มือที่สำนักงานฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด  เพราะหากผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง  ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบในปัญหาที่จะเกิดขึ้นและอาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป เช่น ถ้าชื่อประเทศผู้ผลิตที่ระบุในใบรับแจ้งไม่ตรงกับข้อมูลที่ฉลาก   จะไม่สามารถผ่านพิธีการทางศุลกากรเพื่อนำเข้า  เป็นต้น  ในกรณีที่ผู้ประกอบการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง  หรือประสงค์จะปรับสูตรของผลิตภัณฑ์โดยยังคงใช้ชื่อเดิม   สามารถทำได้ด้วยการทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกใบรับแจ้งเดิมและยื่นคำขอจดแจ้งใหม่

     การดำเนินงานเพื่อรับจดแจ้งเครื่องสำอางด้วยระบบอัตโนมัตินี้ ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ระบบสามารถประมวลผลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสม และคำที่ห้ามใช้เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อเครื่องสำอาง โดย อย.จะเริ่มให้กลุ่มอาสาสมัครทดลองใช้ระบบ ในวันที่ 28 เมษายน 2557 นี้  เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบ และจะได้พัฒนาให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ   ทุกรายในอนาคตอันใกล้นี้ รองเลขาธิการฯ และในฐานะโฆษก อย.กล่าวในที่สุด