อย. เดินหน้า ขยายบริการ License per Invoice ในผลิตภัณฑ์นม เริ่ม 1 พ.ค. 57 อำนวยความสะดวกทางการค้า รอ

29 Apr 2014 /

     อย. เผย จะเริ่มการเชื่อมโยงระบบนำเข้าอาหารกับกรมศุลกากรในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( License per Invoice ) เริ่มระบบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 กับผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์จากนม โดยผู้นำเข้าต้องมีใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการนำเข้าทุกครั้ง ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกผลิตภัณฑ์ภายในเดือนกันยายน 2557 ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ อย.

     นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบ National Single Window ( NSW ) ร่วมกับกรมศุลกากร ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุญาตระหว่าง อย. กับ กรมศุลกากร โดยผู้ประกอบการนำเข้าจะต้องยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดก่อนการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( License per Invoice ) กับ อย. จึงจะดำเนินพิธีการทางศุลกากรได้ นั้น อย. ขอแจ้งว่าจะเริ่มการเชื่อมโยงระบบการนำเข้าอาหารกับกรมศุลกากรในระบบ License per Invoice  ซึ่งกำหนดเริ่มระบบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนม ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ผู้นำเข้าต้องมีใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( License per Invoice ) ก่อนการนำเข้าทุกครั้ง นอกจากนี้ จะดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โดยจะเร่งดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหาร ทุกประเภทให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2557 ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการนำเข้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบ License per Invoice อย. ได้มีการจัดอบรมเรื่องดังกล่าวในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ซึ่ง อย. จะเดินหน้าจัดอบรมความรู้เรื่อง License per Invoice อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว ให้กับผู้ประกอบการนำเข้าทุกราย

     นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า License per invoice ไม่ใช่ใบอนุญาตทะเบียนตำรับ หรือใบรับแจ้งรายละเอียดตามกฎหมาย แต่เป็นการอนุญาตในการนำเข้าแต่ละครั้ง ถึงแม้ผู้นำเข้าจะได้รับ License per Invoice ไปแล้ว แต่ในขั้นตอนการนำเข้า สำนักด่านอาหารและยา อย. ทุกด่าน ยังคงดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างเข้มข้นเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการนำเข้าอาหารรายใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7176 ในวันเวลาราชการ หรือ e-mail [email protected] หรือศึกษาข้อมูลการยื่นแจ้งรายละเอียดการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อขอ Licenseper Invoice ได้ที่ http://logistics.fda.moph.go.th/fooddrug/list.php?cate=35