อย. รุกงาน CSR ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน พร้อมมอบทุนก

2 May 2014 /

     อย. ลุยงาน CSR ปีแรก นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อย. ลงพื้นที่ชุมชนชาวเขาในเขต จ.เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อมิให้เข้าไป     ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ย้ำ อย. มีเจตนารมณ์ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ และจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

     วันนี้ ( 2 พ.ค. 57 ) นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนและมุม อย. น้อย ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibility : CSR )  เพื่อให้บุคลากรได้เล็งเห็นและเรียนรู้ถึงความสำคัญของกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะเกิดขึ้นกับการทำงานของระบบราชการ ซึ่งนอกจากคำนึงถึงคุณภาพและคุณธรรมในการให้บริการแก่ประชาชนแล้ว ยังต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้านหนึ่ง อีกทั้งเป็นการสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรด้วย นั้น อย. โดยกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวในรูปแบบกิจกรรม CSR ขึ้น เป็นปีแรกโดยร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มูลนิธิกระจกเงา และโรงงานเภสัชกรรมทหาร นำคณะผู้บริหารจาก อย. และเจ้าหน้าที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อย. ไปสร้างความสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนและชุมชน ที่สำคัญมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น จากโทษของยาเสพติด หวังให้นักเรียนและชุมชนเป็นเขตปลอดยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขอนามัยที่ดี โดยเฉพาะหวังให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป พร้อมกันนี้ ยังร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน และนำสิ่งของจำเป็นไปบริจาคให้กับเด็กและชุมชน รวมทั้งการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมกับซุ้มนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกด้วย   

     นพ.บุญชัย เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน ครั้งนี้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559  ที่กำหนดเป้าประสงค์ให้มีตัวชี้วัดในด้านของโครงการ “การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่ง อย. จะมีการจัดกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือชุมชน  ในด้านต่าง ๆ และได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนมีสุขภาพดี ปราศจากปัญหาของยาเสพติด รวมทั้งได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย