อย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย อบรมให้ความรู้พิธีกร ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม แก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ส

16 May 2014 /

     อย. สนองรับยุคทีวีดิจิตอล ผนึกกำลังทุกภาคส่วน จัดการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงทั้งช่วย อกอึ๋ม แข็งปั๋ง ลดอ้วน ผิวขาว ใส ฯลฯ หลอกลวงผู้บริโภคหลงเชื่อ รุดจัดอบรมให้ความรู้การจัดการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกอบการทางโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิลทีวี หวังให้ทุกฝ่ายร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขปัญหา โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย กำจัดให้หมดไปจากทีวีไทย ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

      ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เปิดเผยว่า จากปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนั้น ได้ส่งผลต่อทัศนคติและการบริโภคของประชาชนในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามคำโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เช่น อ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ อ้างสรรพคุณทำให้หน้าอกโตอ้างสรรพคุณช่วยให้ผิวขาว ใส ลดความอ้วน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในวันนี้ (14 พฤษภาคม 2557) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การแก้ไขปัญหาโฆษณา” โดยผนึกกำลังหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ผู้ประกอบการจากสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (แห่งประเทศไทย) สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ จากโทรทัศน์ดาวเทียม/เคเบิลทีวี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติต่อการกำกับดูแลของภาครัฐซึ่งสามารถช่วย
ลดปัญหาการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายได้

      รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. และภาคีเครือข่ายได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต และคณะทำงานพัฒนาระบบการกำกับดูแลปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนและจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อต่าง ๆ ให้หมดไปจากทีวีไทยอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริง     หรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ร้องเรียนที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail : [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการปราบปราม และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป