อย.ลงพื้นที่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จ.ลพบุรี เยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียน อย.น้อย และตรวจเยี่ยม รพ.สต.ชอนส

23 May 2014 /

            รองเลขาธิการ อย. พร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จ.ลพบุรี ในฐานะโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ อย.น้อย เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 และเยี่ยมชม รพ.สต. ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เครือข่ายสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน

          เภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และในฐานะโฆษก อย. กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินโครงการ อย.น้อยมาตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันมีนักเรียนเป็นสมาชิก อย.น้อยประมาณ 200,000 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 3,221 โรงเรียน และได้ขยายผลไปยังโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศในลักษณะ “อย.น้อย สอนน้อง” จำนวน 3,059 โรงเรียนในทุกจังหวัด ซึ่งโครงการ อย.น้อยนับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยได้รับการตอบรับจากครูและนักเรียนในการร่วมมือกันรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียน นักเรียน อย.น้อยสามารถตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร  ตรวจฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจโฆษณา ตรวจสารอันตรายในเครื่องสำอาง ส่งผลให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน จนขยายผลไปสู่การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในครอบครัวและชุมชนด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน อย.น้อย ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอางอย่างปลอดภัย และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ครอบครัวและชุมชน อย.จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนข้อมูลสาระความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้   ให้นักเรียน

          รองเลขาธิการ อย. กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ ( 22 พฤษภาคม 2557) จะได้เยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรม อย.น้อย ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี ซึ่งเริ่มทำกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ปีการศึกษา 2545  โดยมีการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจุบันมีนักเรียนที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้น 1,920 คน มีนักเรียนแกนนำ อย.น้อย 92 คน และครูแกนนำ อย.น้อย 8 คน มีการเผยแพร่รณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง  มีการเชื่อมโยงเรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าสู่สาระวิชาในหลักสูตรการเรียน รวมทั้งเปิดสอนรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติมรายวิชาสิทธิผู้บริโภค รายวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนมีการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และจัดกิจกรรม อย.น้อย สัญจรโรงเรียนเครือข่าย 21 โรงเรียน กิจกรรม อย.น้อย เคาะประตูบ้าน และการให้ความรู้หน้าเสาธง

          ในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ อย.น้อย เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 4 รวมทั้งรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงงานน้ำอัดลม และรางวัลเหรียญทอง จังหวัดลพบุรี โครงการคุณธรรมน้อมนำสู่อาเซียน (การคุ้มครองผู้บริโภค) อีกด้วย จากนั้นจะได้เยี่ยมชมโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนสมบูรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการบริการสาธารณสุขผสมผสาน  ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู รวมทั้ง การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยดำเนินการเชิงรุก มุ่งเข้าหาประชาชนและชุมชนเพื่อสร้างสุขภาพเป็นหลัก รวมทั้งมุ่งจัดการกับปัจจัย เสี่ยงที่เป็นปัญหาสุขภาพ มีความเชื่อมโยงระบบบริการ โดยที่สามารถปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลพี่เลี้ยง   หรือส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ส่งเสริมการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถร่วมกันดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน เน้นการส่งเสริมให้ความรู้กับกลุ่ม อสม.ประจำหมู่บ้าน โดยการจัดตั้งโรงเรียน อสม. เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและพัฒนาให้สามารถดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นเครือข่ายที่ร่วมในการส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านกิจกรรม ให้ความรู้ ตรวจสอบเฝ้าระวัง การป้องกันในชุมชน เป็นกลุ่มอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อส.คบ)

         อย.จะสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน อย.น้อย อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้สามารถปกป้องคุ้มครองตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สุขภาพแข็งแรง พร้อมกับเดินหน้าขยายโครงการ อย.น้อย อย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคตจะมี อย.น้อยอยู่ในทุกตำบล เกิดเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้มแข็งครอบคลุมทุกพื้นที่ ของประเทศ อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน รองเลขาธิการ อย. กล่าวในที่สุด

 


          


บทความที่เกี่ยวข้อง