อย.เตือน ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ว่าสามารถถนอมหรือบำรุงผิว

30 May 2014 /

        อย.เตือน ผู้บริโภคอย่าเชื่อข้อความการโฆษณาและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง ที่อ้างสรรพคุณในทางเครื่องสำอาง เช่น ช่วยถนอมมือบำรุงผิว    เพราะอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขาดความระมัดระวังในการใช้ อาจทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตราย เตือนผู้ประกอบการ หากพบกระทำความผิดเจอโทษสถานหนักทั้งจำทั้งปรับ

        เภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษก อย. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยในระยะหลังพบว่ามีปัญหาการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย และการโฆษณาในสื่อหลายช่องทาง ได้แก่ ทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับและอื่นๆ โดยเฉพาะสื่อทางเว็บไซต์ต่าง ๆ  แสดงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไปในทางเครื่องสำอาง เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง แสดงข้อความที่มีความหมายหรือสื่อความหมายว่าผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง ช่วยถนอมมือ ถนอมผิว และบำรุงผิว หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน จนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค และขาดความระมัดระวังในการใช้ ซึ่งอาจได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายดังกล่าวได้ หากพบผู้ประกอบการกระทำความผิดจะได้รับโทษสถานหนัก การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 82 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ ปริมาณ หรือสารสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นของตนหรือของผู้อื่น ทำ หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ ข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

       รองเลขาธิการฯ และโฆษก อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเตือนผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณา หรือการแสดงข้อความสรรพคุณบนฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายว่าสามารถถนอมหรือบำรุงผิว และหากผู้บริโภคพบการโฆษณาผ่านทางสื่อต่าง ๆ หรือแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไปในทางเครื่องสำอาง หรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004  หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application   เพื่อทาง อย. จะได้ดำเนินการปราบปราม และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป