รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลตอบคำถามจากรายการสารคดีวิทยุ

6 Jun 2014 /

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลตอบคำถามจากรายการสารคดีวิทยุ

"อย.พยากรณ์" ประจำเดือน มีนาคม 2557

 

1.คุณอิชญา เจียรนัย
2.คุณเยาวนาถ จิณณวาโส
3.คุณฟาดีละฮ์ สะอะ
4.คุณศิริธร ทอเจิม
5.คุณไพฑูรย์ ประยูรพันธุ์
6.คุณศศิธร ศิริเวช
7.คุณพิมพ์นรี ปวรางกูล
8.คุณธีระพันธ์ กิติธรรมาเสถียร
9.คุณสมปอง คำเอี่ยม
10.คุณพัชรีวรรณ วาสนอักษร

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลตอบคำถามจากรายการสารคดีวิทยุ
"อย.พยากรณ์" ประจำเดือน เมษายน 2557
1. คุณธนวัน เจริญศิริ
2. คุณทศวรรณ ตรีพักตร์
3. คุณสมพร ฤกษ์ดี
4. คุณเอนก ก้อคำ
5. คุณเสาร์ ก้อนคำ
6. คุณอัจฉราวัน ธีระวัฒนานนท์
7. คุณสุภกิจ สงธนู
8. คุณไพฑูรย์ ประยูรพันธุ์
9. คุณอนงค์ ภาระพล
10. คุณสุนันทา เต่าหิน

 

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลตอบคำถามสารคดีวิทยุ

 

"อย.พยากรณ์" ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

 

                                                                                                   

 

1. คุณสิริรัศมิ์   กิจสุวรรณภัช

 

2. คุณสายพิณ   เต็มใจ

 

3. คุณปิ่นอนงค์   นาไร

 

4. คุณปณัชภณ   สายสุคนธ์

 

5. คุณสมชาย   ตันหลง

 

6. คุณมานัส   สมานเพ็ชร์

 

7. คุณนิภาภรณ์   คดงิน     

 

8. คุณเบญญทิพย์   เกาะทอง

 

9. คุณปาริชาติ   แลโสภา

 

10. คุณมัลลิการ์   ชาติมนตรี