อย.รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน เร่งรณรงค์ “ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก”

26 Jun 2014 /

     อย.ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก” เน้นสร้างเครือข่ายงานด้านการให้มีความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อและเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมรู้และเข้าใจ ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ เพื่อลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง เป็นต้น

     นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นมาตรการสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถป้องกัน          และลดความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน  ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริโภคอย่างปลอดภัย สมประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งการบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน บริโภคในปริมาณ ที่ไม่เหมาะสมตามวัย รวมไปถึงขาดการออกกำลังกาย ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกิน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนที่อ้วนมีโอกาสเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง ซึ่งในปัจจุบันพบทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ จากปัญหาดังกล่าว นอกจากจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพแล้ว   ยังส่งผลเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย   ในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก ” ขึ้น ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน ซึ่งเป็นเครือข่ายคณะทำงานภาคประชาชน เช่น  แกนนำชุมชน   อาสาสมัครสื่อวิทยุชุมชน และนักศึกษา เป็นต้น

    การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและการดำเนินงานเกี่ยวกับ ฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ เป็นการรวมพลังกันเพื่อดำเนินงานเผยแพร่ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการอ่านฉลากแบบจีดีเอ เพื่อลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ  เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด


บทความที่เกี่ยวข้อง