อย.ติวเข้ม 4 ภาค เรื่อง หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง

1 Jul 2014 /

       อย. เดินสายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการผลิตเครื่องสำอางให้มีคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเครื่องสำอาง สำหรับผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการกำกับดูแลผู้ผลิตเครื่องสำอาง รวม 4 ภาค เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

       ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายที่จะกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง เพื่อยกระดับและจัดระเบียบสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง โดยได้นำเสนอคณะกรรมการเครื่องสำอางเพื่อพิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้กำหนด หลักเกณฑ์วิธีการผลิต วิธีการนำเข้า และวิธีการเก็บรักษาเครื่องสำอาง เพื่อเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และมอบให้ อย. ดำเนินการนำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคทดลองใช้ในการตรวจสถานที่ รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้มีความเข้าใจในเนื้อหาและหลักเกณฑ์วิธีการผลิต วิธีการนำเข้า และวิธีการเก็บรักษาเครื่องสำอางให้เป็นไปในทำนองเดียวกัน ็นมาตรฐานเบองตนใสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางให้มีคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการกำกับดูแลเครื่องสำอางในส่วนภูมิภาค รวม 4 ภาค โดยจัดอบรมมาแล้ว 3 รุ่น 3 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุดรธานี ภาคใต้จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่

       รองเลขาธิการฯ อย.กล่าวในตอนท้ายว่า ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557-1 กรกฎาคม 2557  อย.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 4 โดยมีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่รวมประมาณ 180 คน       ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี  โดยในวันแรกของการอบรมจะเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ และ ในวันที่สองจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าเครื่องสำอางมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการผลิต วิธีการนำเข้าและวิธีการเก็บรักษาเครื่องสำอาง เพื่อสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องซึ่งจะเป็นก้าวแรกในการพัฒนายกระดับสู่มาตรฐาน GMP เครื่องสำอางอย่างเต็มรูปแบบต่อไป ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการใช้เครื่องสำอางที่มีในท้องตลาดอีกด้วย หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดที่ http://www.fda.moph.go.th/ เลือก                        กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง