อย. จัดงาน“เครือข่ายเข้มแข็ง ผนึกกำลังพัฒนาผู้บริโภค” มอบโล่รางวัล 12 เขตบริการสุขภาพ

7 Jul 2014 /

     อย. จัดงานมอบโล่รางวัลเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นต้นแบบในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย

     นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความภูมิใจในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโครงการที่มุ่งให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ซึ่งการจะสร้างความเข้มแข็งระดับพื้นที่ได้ต้องเกิดจากการรวมพลังของเครือข่าย มีการเชื่อมโยงประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่ม/สมาคม อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องที่เป็นอย่างดี หากได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง และดำเนินงานร่วมกัน เช่น เครือข่าย รพ.สต. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครสาธารณสุข ก็จะช่วยให้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถดำเนินงานได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง จนถึงระดับพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

     ในวันนี้ (7 กรกฎาคม 2557) ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี อย.ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้กับภาคีเครือข่ายที่มีผลงานโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคดีเด่นระดับเขตบริการสุขภาพ จำนวน 12 รางวัล เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 1. เขตบริการสุขภาพที่ 1  โครงการ เสริมความเข้าใจ กระตุ้นการใช้สิทธิบริโภค ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2.เขตบริการสุขภาพที่ 2 โครงการ เข้าค่าย...ปั้นดาวให้เป็นเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขตระดับภาค และระดับชาติ จังหวัดสุโขทัย 3. เขตบริการสุขภาพที่ 3 โครงการ งานคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน  ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 4. เขตบริการสุขภาพที่ 4 โครงการ อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อส.คบ.) ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 5. เขตบริการสุขภาพที่ 5 โครงการ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลสวนหลวงจังหวัดสมุทรสาคร 6. เขตบริการสุขภาพที่ 6 โครงการ อาหารปลอดภัย เตือนภัยยาชุด หยุดผลิตภัณฑ์ปลอม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสระเก้า และองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี  7. เขตบริการสุขภาพ   ที่ 7 โครงการ รณรงค์คุ้มครองผู้บริโภค ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

8. เขตบริการสุขภาพที่ 8 โครงการ  เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 9. เขตบริการสุขภาพที่ 9 โครงการ เยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ รู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 10. เขตบริการสุขภาพที่ 10  โครงการ พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดูนและเครือข่ายโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 11. เขตบริการสุขภาพ ที่  11 โครงการ พลังเครือข่าย  อสม. เครือข่ายบริการสุขภาพท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12. เขตบริการสุขภาพที่ 12 โครงการ งานคุ้มครองสำเร็จด้วย 3 ป. 3 ส. 5 ต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

“ขอแสดงความยินดีกับเขตบริการสุขภาพที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอให้รักษาความดีนี้ไว้และร่วมกันดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง เป็นต้นแบบในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ในแต่ละพื้นที่ สมเป็น “เครือข่ายเข้มแข็ง ผนึกกำลังพัฒนาผู้บริโภค” เพื่อให้ผู้บริโภคของเราได้บริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย” เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด