อย. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางผสมสมุนไพรไทย หวังเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาต

29 Jul 2014 /

          อย. จัดอบรมผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางผสมสมุนไพรไทย โดยเน้นส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ และเตรียมความพร้อมต้อนรับการเข้าสู่ AEC

          ภญ. ดร. สุมาลี พรกิจประสาน ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเซีย (Center of Excellent Health Care of Asia) โดยเน้นบริการหลัก 3 ด้าน คือ ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพและธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย จึงต้องมีการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรม ทั้งระบบให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลสำหรับรองรับการ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมาถึงในปี พ.ศ.2558และเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตเครื่องสำอางเพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพเครื่องสำอางไทย และสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอาง เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ   มีความมั่นใจว่า เครื่องสำอางไทยมีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน

        ในวันนี้ (28 กรกฎาคม 2557) ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดการอบรมวิชาการ เรื่อง “การอบรมวิชาการด้านการลงทุน การทำการตลาดเครื่องสำอาง และการออกแบบภาชนะบรรจุ” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม กว่า 500 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางผสมสมุนไพร หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และรวมทั้งผู้สนใจอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ AEC โดยได้ร่วมดำเนินงานกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ  ในกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกการอบรมดังกล่าว จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ก้าวให้ทันก่อนเข้าสู่ AEC และผลกระทบด้านเครื่องสำอาง” บรรยายโดย ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าการบรรยายด้านการตลาด เรื่อง “กลยุทธ์การตลาด Social Media ไม่รู้ไม่ได้” บรรยายโดยผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันทร์ อาจารย์ด้าน E-commerce และ Social Media Marketing มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ “Cosmetic Packging สำคัญไฉน” บรรยายโดยคุณมยุรี ภาคลำเจียก  ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยการอบรมครั้งนี้เป็นแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นส่งเสริมภาคธุรกิจให้ได้รับมุมมองอีกด้านที่กระทบต่อการลงทุน การทำการตลาดสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้น จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเข้าช่วยในการขยายตลาด การใช้ Social Media ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในทางการตลาดและการออกแบบภาชนะบรรจุที่ถูกใจผู้บริโภค ในขณะเดียวกันผู้ผลิตจะต้องมีเทคนิคเฉพาะเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การทำธุรกิจ จึงเป็นศิลปะที่ต้องเรียนรู้และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และในขณะเดียวกันต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วย ผอ.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กล่าวในที่สุด