อย. จับมือ กรมการปกครอง ลงนาม MOU การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้

31 Jul 2014 /

          อย. สนองนโยบายรัฐ เดินหน้าบูรณาการทำงานกับหน่วยงานรัฐ ปรับขั้นตอนการทำงาน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน รุดจับมือกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีออนไลน์ และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน หวังเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ ปรับข้อมูลของผู้ประกอบการที่มารับบริการให้ทันสมัย ที่สำคัญช่วยลดเอกสารในการยื่นคำขอต่าง ๆ มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย ให้ส่วนราชการทบทวนและปรับขั้นตอนการทำงาน (re-process) โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน  ให้มีการทำงานประสานกันแบบบูรณาการทั้งภายในและนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน อันจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นส่วนราชการหนึ่งที่มีภารกิจในการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งมีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์ ซึ่งความถูกต้อง ทันสมัยของฐานข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อย. มีการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงานประจำ และการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ดำเนินการปรับกระบวนงานภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน โดยเฉพาะปรับปรุงเรื่องฐานข้อมูลของผู้ประกอบการที่มาขึ้นทะเบียนขออนุญาตด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และทันสมัย โดยได้ประสานงานกับสำนักบริหารการทะเบียน กรมการ-ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ดูแลฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรไทยทั้งประเทศ เพื่อขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และอนุเคราะห์ให้ อย. สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รายการคือ การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกหนึ่งรูปแบบ

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ (31 ก.ค. 2557 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก อย.) จึงได้จัดพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยการ ขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีออนไลน์ และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง จะร่วมลงนาม MOU ครั้งนี้ ซึ่งผลที่ได้รับจากการร่วมมือกันครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของผู้ประกอบการที่มาขอรับบริการ และช่วยลดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐแบบบูรณาการในการพัฒนาและดำเนินงาน  การให้บริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการข้อมูลและเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ต่อไป