อย.เดินหน้าจัดอบรมการใช้ระบบจดแจ้งเครื่องสำอางแบบอัตโนมัติ

1 Aug 2014 /

อย.เดินหน้าจัดประชุมชี้แจงและอบรมผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจดแจ้งเครื่องสำอางแบบอัตโนมัติ  เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการรับจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม

           ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Reprocess) ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ลดขั้นตอนการรับจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม  โดยพัฒนาระบบให้สามารถรับจดแจ้งได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเริ่มทดลองใช้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาโดยมีผู้ประกอบการนำร่องจำนวน 14 ราย เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบ  รวมทั้งสมาคมด้านเครื่องสำอางได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง มีความเข้าใจ และ สามารถใช้ระบบจดแจ้งเครื่องสำอางแบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และ ลดระยะเวลาที่ใช้ในการจดแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงและอบรมการใช้ระบบจดแจ้งเครื่องสำอาง แบบอัตโนมัติขึ้น ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 ตึก อย. โดยมีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ประมาณ 100 คน เนื้อหาของการจัดอบรมในช่วงเช้าเป็นการอบรมการใช้ระบบจดแจ้งเครื่องสำอางแบบอัตโนมัติ โดยศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ และในช่วงบ่ายเป็นการชี้แจงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นวิชาการในการจดแจ้งเครื่องสำอางแบบอัตโนมัติ โดยกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

รองเลขาธิการฯ และโฆษก อย.กล่าวในตอนท้ายว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้  คือ ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการและสามารถใช้ระบบจดแจ้งเครื่องสำอางแบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถลดขั้นตอน และ ลดระยะเวลาที่ใช้ในการจดแจ้งได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ e-mail : [email protected]