อย. เดินหน้าขยายบริการ LPI ในผลิตภัณฑ์อาหาร (เพิ่มเติม) เริ่ม 1 ก.ย. 57

27 Aug 2014 /

      อย. จะขยายการเชื่อมโยงระบบนําเข้าอาหาร(เพิ่มเติม)ได้แก่ โกโก้ ขนมที่ทำจากช็อกโกแลต อาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง ชา กาแฟ ซอสถั่วเหลือง ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก น้ำปลา ไอศกรีม น้ำแร่ น้ำอัดลม น้ำส้มสายชู เป็นต้น ทำให้การนำเข้าสินค้าดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ผู้นำเข้าต้องมีใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (License per Invoice) ก่อนการนำเข้าทุกครั้ง ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ อย.

      นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการนําเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งได้ดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบการนําเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบ National Single Window ( NSW ) ร่วมกับกรมศุลกากร ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุญาตระหว่าง อย. กับกรมศุลกากร โดยผู้ประกอบการนําเข้าจะต้องยื่นคําขอแจ้งรายละเอียดก่อนการนําเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( License per Invoice ) กับ อย. จึงจะดําเนินพิธีการทางศุลกากรได้นั้น   ซึ่งหลังจาก อย. ได้เชื่อมโยงระบบการนําเข้าอาหารกับกรมศุลกากรในระบบ License per Invoice เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนมไปแล้วนั้น อย.จะขยาย การเชื่อมโยงระบบนำเข้าอาหาร (เพิ่มเติม) ได้แก่ โกโก้ ขนมที่ทำจากช็อกโกแลต อาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง ชา กาแฟ ซอสถั่วเหลือง ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก น้ำปลา ไอศกรีม น้ำแร่ น้ำอัดลม น้ำส้มสายชู เป็นต้น  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ทำให้การนำเข้าสินค้าดังกล่าว ผู้นำเข้าต้องมีใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( License per Invoice ) ก่อนการนำเข้าทุกครั้ง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการนําเข้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบ License per Invoice อย. ได้มีการจัดอบรมเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว ให้กับผู้ประกอบการนําเข้าทุกราย

      นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า License per invoice ไม่ใช่ใบอนุญาตทะเบียนตํารับ หรือใบรับแจ้งรายละเอียดตามกฎหมาย แต่เป็นการอนุญาตในการนําเข้าแต่ละครั้ง ถึงแม้    ผู้นําเข้าจะได้รับ License per Invoice ไปแล้ว แต่ในขั้นตอนการนําเข้า สํานักด่านอาหารและยา อย. ทุกด่านยังคงดําเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกต้องตามกฎหมายกําหนด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างเข้มข้นเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการนําเข้าอาหารรายใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7176 ในวันเวลาราชการ หรือ e-mail [email protected] หรือศึกษาข้อมูลการยื่นแจ้งรายละเอียดการนําเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อขอ LicenseperInvoic ได้ที่http://logistics.fda.moph.go.th/fooddrug/list.php?cate=35 หรือ http://iodinethailand.fda.moph.go.th/lpi:/data/license001.pdf