อย. ยกระดับหน่วยตรวจประเมินจีเอ็มพียา ให้ได้มาตรฐานสากลตามแนวทาง PIC/S หวังส่งเสริมอุตสาหกรรมยาไทยให

9 Sept 2014 /

อย. ติวเข้ม ผนึกกำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดประชุมหารือมาตรฐานการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ของหน่วยตรวจประเมิน GMP Listed Inspection Service พร้อมยกระดับหน่วยตรวจประเมินสถานประกอบการด้านยาให้เป็นไปตามแนวทางของ PIC/S และ ASEAN Listed Inspection Service หวังยกระดับอุตสาหกรรมยาของไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สามารถผลิตและส่งออกยาไปยังประเทศภาคีสมาชิก เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

                นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักด้านการคุ้มครองความปลอดภัยจากการใช้ยา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) และ ASEAN GMP Listed Inspection Service เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านยาให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศภาคีสมาชิก และมาตรฐานการผลิตยาของอุตสาหกรรมยาในประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สามารถส่งเสริมการผลิตและส่งออกยาไปยังประเทศสมาชิกขององค์กรดังกล่าวได้อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ อย. มุ่งมั่นที่จะเป็น ASEAN Listed Inspection Service ในปี 2558 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ที่จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน GMP ให้แก่ ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนการส่งออกยาในภูมิภาค ส่วนของการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก PIC/S อย. คาดหวังว่าจะสามารถเป็นหนึ่งในภาคีสมาชิก PIC/S ในอนาคตอันใกล้นี้

               นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านยาและสถานที่ผลิตยา อย. ได้บูรณาการร่วมกันทำงานกับหลายหน่วยงาน เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของหน่วยงานในระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในวันที่ 5 กันยายน 2557  อย. จึงได้จัดประชุมหารือรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ของหน่วยตรวจประเมิน GMP Listed Inspection Service ขึ้น ณ ห้องประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ชั้น 6 ตึก อย. พร้อมเปิดสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจประเมิน GMP ด้านยาอย่างเป็นทางการด้วย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบัน ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านยามั่นใจในการดำเนินงานของ อย. ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยาให้ก้าวไกลสู่สากล อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป