เริ่มแล้ว รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ปี 2558 เชิดชูสถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น

29 Oct 2014 /

ก้าวสู่ปีที่ 7 อย. จัดประกวดสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2558” เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้           ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 7 เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการ  ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย รวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น สำหรับในปีพ.ศ.2558 นี้ จะมีการมอบรางวัล จำนวน 53 รางวัลให้แก่สถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ  หากเป็นสถานประกอบการที่ผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจำหน่ายในประเทศด้วย โดยมีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด มีการนำเอาระบบคุณภาพมาพัฒนา หรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ไม่เคยถูกลงโทษในเรื่องการผลิต ขาย และโฆษณาย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี (นับถึงวันสมัคร) นอกจากนี้ ยังต้องมีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations) ประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น การให้ความรู้กับผู้บริโภค การดูแลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น สถานประกอบการใดสนใจร่วมคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกที่แบนเนอร์ อย.ควอลิตี้ อวอร์ด โดยส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ที่สำนัก/กอง หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ส่งใบสมัครที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตั้งอยู่ ส่วนพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2558 นี้

“ อย.มีการตรวจจับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดในขณะเดียวกัน หากสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพใดทำดีและดำเนินงานอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน               อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีจริยธรรมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม อย. ก็พร้อมที่จะเชิดชูส่งเสริมยกย่องและให้การสนับสนุนสถานประกอบการนั้นด้วย ” เลขาธิการฯ อย. กล่าวในที่สุด


บทความที่เกี่ยวข้อง