ต้อนรับปีใหม่ อย. คุมเข้มกระเช้าของขวัญ ต้องแสดงฉลากอาหารรวม มีวันหมดอายุ ให้ผู้บริโภคเลือกกระเช้าบร

3 Dec 2014 /

     อย. เข้ม เตือนผู้จำหน่าย อย่านำผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีการแสดงฉลาก หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุจัดใส่กระเช้าของขวัญ เพื่อป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคจะได้รับ แนะผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญควรตรวจฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาจัดกระเช้าเอง พร้อมกันนี้ อย.จะสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญที่วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดช่วงเทศกาล   ปีใหม่

    นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าส่วนใหญ่ จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ขนม คุกกี้ นม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ฯลฯ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอความร่วมมือมายัง  ผู้จำหน่ายให้มีความรับผิดชอบในการจัดกระเช้า ขอให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศที่จะนำมาจัดกระเช้าอย่างละเอียด โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก อย. , ฉลากผลิตภัณฑ์ต้องแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุ และต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ จึงขอให้ผู้ผลิตและ  ผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากตามกฎหมาย อย. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมให้กระเช้าของขวัญที่มีผลิตภัณฑ์อาหารจัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกันโดยมีการหุ้มห่อ ไม่ว่าจะเป็น กระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะใดๆ ต้องแสดงข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารที่จัดรวมในภาชนะบรรจุ ทั้งนี้ หากพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุที่ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพพบสิ่งที่น่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือมีการปนเปื้อนวัตถุอันตราย จะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบว่าอาหารจัดรวมในภาชนะ เช่น กระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะใด ๆ  ไม่แสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ และไม่ระบุวันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ จะมีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท

     เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับมาตรการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ อย. จะนำทีมออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเน้นตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ จะประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้ตรวจเข้มกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วย โดยพร้อมเริ่มดำเนินการสุ่มตรวจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้รับ ขอแนะนำให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเอง หรืออาจมอบเป็นกระเช้าสุขภาพให้แก่คนที่เรารัก หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านไทยจากสินค้า OTOP มาจัดกระเช้า และขอให้เป็นกระเช้าที่ปราศจากเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการแสดงฉลากถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 


บทความที่เกี่ยวข้อง