อย. เยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียน อย.น้อย ที่โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

6 Feb 2015 /

           อย. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้นักเรียน อย.น้อย ทั่วประเทศ  โดยครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชม   การดำเนินงานกิจกรรม อย.น้อย ของโรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปี 2555-2557

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินโครงการ อย.น้อย มาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อรณรงค์ให้เกิด ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนเป็นสมาชิก อย.น้อย  ประมาณ 200,000 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อย. น้อย 7,272 โรงเรียน ซึ่งโครงการ อย.น้อย นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง  ได้รับการตอบรับจากครูและนักเรียนในการร่วมมือกันรณรงค์ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน นักเรียน อย.น้อย สามารถตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจโฆษณา ตรวจหาสารอันตรายในเครื่องสำอาง รู้จักใช้ยาอย่างปลอดภัย ส่งผลให้นักเรียนได้บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ ที่ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน  ขยายผลไปสู่การบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยในครอบครัวและชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

          สำหรับในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 อย. ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยทางโรงเรียนได้ก่อตั้งชมรม อย.น้อย มาตั้งแต่ปี 2546  มีนักเรียนแกนนำ อย.น้อย กระจายอยู่ทุกชั้นเรียนและทุกห้องเรียน กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ ได้แก่     โครงการเสริมสร้างเครือข่าย อย. น้อย มีการเข้าค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากคำโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โครงการ อย. น้อย  (พี่สอนน้อง) เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเสริมสร้างเครือข่าย อย. น้อย โดยทางชมรมจะจัดแกนนำ   ที่ผ่านการอบรมจากโครงการดังกล่าว ออกค่ายไปให้ความรู้กับโรงเรียนเครือข่ายอีก 2 โรงเรียน  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ผ่านเสียงตามสายในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสัปดาห์ละ 2 ครั้ง กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในโรงเรียน โดยติดตั้งป้ายนิเทศและบูธให้ความรู้ตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน กิจกรรมตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารของโรงเรียน เป็นการตรวจหาสารปนเปื้อนในวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารให้นักเรียนรับประทาน เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่นักเรียน กิจกรรมติดตามสอดส่องดูแลเกี่ยวกับฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นักเรียนใช้และที่มีขายในร้านค้าต่าง ๆ ในโรงเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ หลังจากที่ชมรมได้ออกให้ความรู้ไปแล้ว และกิจกรรมตรวจสอบสินค้าและวัตถุอันตรายในครัวเรือน โดยการสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพและวัตถุอันตรายที่มีในครัวเรือนของสมาชิกในชมรม และคนในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่สมาชิกในครัวเรือน และบุคคลที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง โรงเรียนสว่างแดนดิน ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปี 2555-2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด อย.น้อย จ.สกลนคร ปี 2549 รางวัลชนะเลิศรุ่นนักเรียนมากกว่า 1500 คนขึ้นไป ในการประกวดโครงการ อย.น้อย ปี 2550 เขตตรวจราชการที่ 11 เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านอาหารปลอดภัยดีเด่น ปี 2556 และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่นของเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ปี 2557

          เลขาธิการ อย. กล่าวต่อไปว่า อย.จะสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน อย.น้อย อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้สามารถปกป้องคุ้มครองตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง ซึ่ง อย. จะเดินหน้าขยายโครงการ อย.น้อย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการกระจายความรู้สู่ชุมชนต่อไป  และในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2558 อย.กำหนดจะจัดงานมหกรรม อย.น้อย เพื่อสานสัมพันธ์ครูและนักเรียน อย.น้อย โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 500 คน ซึ่งนักเรียนจะได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน             จากกิจกรรม Walk Rally และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงมาสร้างความบันเทิงในงานด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง