อย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” จ.ลำปาง

19 Feb 2015 /

     อย. ลงพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
     ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบัน  การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีมาตรการการควบคุมหลายด้าน ทั้งการควบคุมการผลิต การนำเข้า และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้บริโภค รวมถึงการบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล จึงต้องอาศัยความร่วมมือของพลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่นั้น ๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่ม/สมาคม ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เนื่องจากเครือข่ายการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้เป็น อย่างดี ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการดำเนินงาน ทั้งการเฝ้าระวัง การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละพื้นที่ และภายใต้นโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของระบบติดตามเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะการลักลอบใส่สเตียรอยด์ในยาชุดประเภทยา  กษัยเส้น ยาประดง ยาชุดอ้วน ยาชุดเจริญอาหาร ยาแผนโบราณประเภทยาลูกกลอน ยาผงบรรจุแคปซูล รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” เพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน ปลอดยาสเตียรอยด์ โดยการเผยแพร่ความรู้และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ เริ่มดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลพบุรี ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี ในวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2558) อย. ได้มีการลงพื้นที่  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้กับเครือข่ายดำเนินงานและอาสาสมัครในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับเทศบาล ต.แม่เมาะ และทีมงานหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ รถเร่  ตลาดนัด และแผงลอย  ให้ปลอดจากการจำหน่ายยาสเตียรอยด์ จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุสำรวจการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อาจมีการปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่
     รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย. คาดหวังว่า โครงการนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง อย. และกลุ่มเครือข่ายดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ นำไปสู่การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่ถูกต้องลดลง ส่งผลถึงการลดอัตราเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่ถูกต้อง