อย. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เร่งสร้าง “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” แห่งที่ 3

10 Mar 2015 /

         อย. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เร่งสร้าง “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” แห่งที่ 3 ในวันที่   10 มีนาคม 2558 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย การจัดการแก้ไขปัญหาการใช้สารสเตียรอยด์ที่ไม่ถูกต้องลดลง

          ภก.ประพนธ์  อางตระกูล  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าจากนโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของระบบติดตามเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะ ปัญหาการลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ในยาชุดประเภทยากษัยเส้น ยาลูกกลอน ยาผงบรรจุแคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่มสมุนไพร ปัจจุบันพบว่าปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากใช้ยาสเตียรอยด์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อสุขภาพ สิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาการใช้สเตียรอยด์อย่างไม่เหมาะสม คือ การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการใช้สเตียรอยด์อย่างไม่ถูกต้อง  เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาสเตียรอยด์ และสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มักพบปัญหาหรือคาดว่าลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ รวมถึงสร้างความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นหากใช้อย่างไม่เหมาะสม

         สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ได้สนองนโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการนำแนวทางมาปรับใช้สู่การปฏิบัติจริง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม จึงดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์”  เพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้านปลอดยาสเตียรอยด์ โดยการเผยแพร่ความรู้และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ เริ่มดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ 4 ภาค  ภาคละ 1 จังหวัด ประกอบด้วย 1.จังหวัดลำปาง หมู่บ้านบ้านใหม่นาแขม 2.จังหวัดลพบุรี  หมู่บ้านชอนสมบูรณ์ 3.จังหวัดขอนแก่น หมู่บ้านเลิงแสง และ 4.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่   หมู่บ้านห้วยกรวด หมู่บ้านต้นปาป หมู่บ้านคลองสินทอง หมู่บ้านหนองพอง

         ในวันนี้ (10 มีนาคม 2558) อย. ได้มีการลงพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับเครือข่ายดำเนินงานอาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับคนในชุมชน การตรวจสารสเตียรอยด์เบื้องต้น โดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของยา สเตียรอยด์  พร้อมกับแนะนำวิธีการเลือกซื้อ และการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสมกับการบรรเทารักษาโรค              

          กิจกรรมการร่วมสนุกกับซุ้มเกมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ยาสเตียรอยด์จากตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่

            รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย. คาดหวังว่า การลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ทำให้อาสาสมัคร ผู้สูงอายุในพื้นที่ และตัวแทนจากหมู่บ้านต่าง ๆ 92 หมู่บ้าน ได้ศึกษาดูงานกิจกรรมรณรงค์ของโครงการ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ  สภาพปัญหาของหมู่บ้านตนเอง และได้รับความรู้ในการใช้ยาสเตียรอยด์อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความตระหนักถึงอันตรายจากการใช้ยาสเตียรอยด์มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และบรรลุเป้าหมายจัดการแก้ไขปัญหาการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่ถูกต้องลดลง