อย. รุกคืบ “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” พร้อมนำทีมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ลงพื้นที่ ณ จ.ขอนแก่น

24 Mar 2015 /

          อย. ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น  และหมู่บ้านเลิงแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถดูแลตนเองในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

          ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” ใน 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด ไดแก่ จังหวัดลําปาง ลพบุรี สุราษฎรธานี และขอนแกน สนองตอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพของคนไทย จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม ที่ในปัจจุบันพบว่ามีการลักลอบ ผสมสารสเตียรอยด์ ในผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างแพร่หลาย อีกทั้งมีการโฆษณาชวนเชื่อและการกระจายของผลิตภัณฑ์ จะพบมากจากรถเร่ วิทยุชุมชน และทางเคเบิลทีวี ซึ่ง อย. เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้  ดำเนินโครงการ“หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับพื้นที่ ด้วยการเผยแพร่ความรู้และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน   ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล องคกรภาคประชาสังคม  กลุม/สมาคม ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน ในการดำเนินโครงการ

          โดยในวันนี้ (23 มีนาคม 2558) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทำงาน ภาคประชาชน อาทิ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ เป็นต้น ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 40 ท่าน เข้ารับฟังผลการดำเนินโครงการในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “นโยบาย สภาพปัญหาเกี่ยวกับสเตียรอยด์ และแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่” และชมนิทรรศการงานคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น จากนั้นเดินทางเยี่ยมชม “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” ณ หมู่บ้านเลิงแสง ต.กุดขอนแก่น   อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  ที่มีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ และการใช้ยาสเตียรอยด์ ในชุมชน เพื่อทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการ แนวทางการดำเนินงาน และการพัฒนาชุมชนในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และผลเสียที่ตามมาจากการใช้ยาอย่างไม่ถูกวิธี

          รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. คาดหวังว่าการนำทีมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์”ในครั้งนี้ จะเป็นโครงการต้นแบบ  ที่ช่วยพัฒนาพื้นที่เครือข่ายต่างๆ ทั่วทั้งประเทศให้มีความเข้มแข็ง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยหวังให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงการใช้ยาสเตียรอยด์อย่างถูกต้อง ไม่ตกเป็นเหยื่อจากพ่อค้าหัวใส และไม่ได้รับอันตรายจากการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่ถูกวิธี