อย.ปรับระบบการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร รวดเร็ว ฉับไว ด้วยการจองคิวผ่านระบบออนไลน์

27 May 2015 /

         อย.ปรับปรุงระบบใหม่วิธีการให้บริการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ สามารถกำหนดวันเวลาได้ และลดปัญหาเวลาการรอคอย โดยพัฒนาการบริการด้วย ระบบนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งจะเปิดให้บริการยื่นคำขออนุญาตและแก้ไขรายการอนุญาตต่าง ๆ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
        นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ปรับปรุงการดำเนินงานระบบการยื่นคำขออนุญาต  ด้านอาหารแบบใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบการที่มาติดต่อ อย.จากที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการมายื่นคำขออนุญาตเป็นจำนวนมาก และบางรายจองคิวการยื่นคำขออนุญาตไว้แล้วแต่หมดเวลารับคำขอก่อน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดเวลาการรอคอยและป้องกันปัญหาต่าง ๆ อย. จึงได้พัฒนาระบบการนัดหมายล่วงหน้า สามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้สะดวก โดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์สำนักอาหาร (http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/) เลือกเมนู จองคิวยื่นคำขออนุญาตและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการดังนี้ 1.ลงทะเบียนเพื่อกำหนด Username และ password (สำหรับการใช้บริการครั้งแรก) 2.กรอกรายละเอียดการจองคิวยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร 3.เลือกวัน เวลา ที่ต้องการ มายื่นคำขอ 4.กดปุ่ม “ยืนยันการจองคิว” เพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ 5.ทำการพิมพ์ข้อมูลลำดับคิว ที่ระบบแสดงบนหน้าจอเพื่อใช้เป็นหลักฐาน หากผู้ประกอบการบางรายไม่สะดวกใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถโทรศัพท์เพื่อแจ้งรายละเอียดและจองคิวได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 02 590 7187 และ 02 590 7011 จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้วยอีกช่องทางหนึ่ง หลังจากที่ได้ลงทะเบียนจองคิวในระบบออนไลน์แล้ว ให้นำหลักฐานการจองไปดำเนินการยื่นคำขอตามวันเวลาที่ได้จองคิวดังกล่าว หากเลยกำหนดระยะเวลาการจองคิวจะต้องนัดหมายใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ระบบการยื่นคำขออนุญาตสามารถยื่นคำขออนุญาต และ แก้ไขรายการอนุญาต ตั้งแต่การอนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้า การอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท การอนุญาตโฆษณา การออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก รวมทั้งการอนุมัติและการประเมินความปลอดภัยอาหาร การบริการดังกล่าวจะเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2558  เป็นต้นไป
        รองเลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ภายในมีข้อมูลเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รวมทั้งรายงานเอกสารหรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตต้องยื่นมาพร้อมคำขออนุญาต นอกจากนี้ ยังได้ทำบันทึกการตรวจสอบคำขออนุญาต (Checklist) สำหรับผู้ประกอบการใช้ประเมินตนเองก่อนมายื่นคำขอ เพื่อให้สามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วขึ้นในการรับบริการและไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารหลายครั้ง โดยผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/ หรือ ศึกษารายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ 88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 590 7419


บทความที่เกี่ยวข้อง