อย. เตือน! เด็กเสี่ยงได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของสารกำจัดแมลง

12 Jun 2015 /

          อย. เตือนผู้บริโภค เด็กมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงในบ้านเรือน แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างถูกต้อง โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีฉลากระบุเลขทะเบียน วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ควรอ่านฉลากให้ละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด และต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์

          ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยผู้บริโภค เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์อื่น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง มาใช้ในบ้านเรือน อย่างแพร่หลาย  เพื่อใช้ในการป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลง ปลวก ยุง และสัตว์ฟันแทะต่าง ๆ หรือ สัตว์อื่น ที่อาจเป็นพาหะนำโรค เช่น หนู นกพิราบ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สเปรย์ฉีดพ่นอัดก๊าซ ผงเกล็ด ก้อน หรือของเหลว ซึ่งจะประกอบไปด้วยสารเคมีที่แตกต่างกัน หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามที่ระบุบนฉลาก อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์อื่นที่ไม่ถูกต้อง ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เด็กอาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเด็กมีโอกาสที่จะสัมผัสกับผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์อื่น  ที่เก็บไว้ หรือจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือน สถานเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียน และสัมผัสกับสิ่งของที่ปนเปื้อนกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นจากการเอามือเข้าปาก คลาน หรือเล่นในพื้นที่  ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผู้บริโภคควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากการผลิตภัณฑ์

          ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดแมลงหรือสัตว์อื่น จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน  หรือทางสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อย. ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. ผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงเลขทะเบียน วอส.  ในกรอบเครื่องหมาย อย. โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนประกอบของสารเคมีที่แตกต่าง ส่งผลให้มีอาการเกิดพิษจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ถูกต้องแตกต่างกัน ดังนี้ สารกำจัดยุงและแมลงสาบ ส่วนใหญ่จะเป็นสารสังเคราะห์ในกลุ่ม ไพรีทรอยด์ (pyrethroids) มีอาการเกิดพิษที่ได้รับสารเคมี คือ คลื่นไส้ มีผื่นแดง คัน รู้สึกแสบ ๆ คัน ๆ  ที่ผิวหนัง อาจมีอาการจาม คัดจมูก ปวดศีรษะ มึนงง กล้ามเนื้ออ่อนแรง บิดเกร็ง ถ้าได้รับปริมาณมากอาจเกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุก คนที่เป็นโรคหอบควรระมัดระวัง ถ้าได้รับในปริมาณมากจะเกิดอาการหอบได้ สารกำจัดหนู ส่วนใหญ่จะเป็นสารในกลุ่มป้องกันการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) จะมีอาการเกิดพิษ คือ หากรับประทานในปริมาณมาก ๆ หรือติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการตกเลือด โดยสังเกตได้จากการมีเลือดปนมากับอุจจาระ เลือดกำเดาไหล อาจมีอาการปวดท้องและหลังจากการ  ตกเลือดในช่องท้อง รู้สึกอ่อนเพลีย และตัวซีด

          รองเลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงหรือสัตว์อื่นผู้บริโภคควรใช้อย่างระมัดระวัง ควรอ่านฉลากให้ละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด  ควรเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หรือเก็บในตู้ที่สามารถล็อคปิดได้ ไม่ให้เด็ก และสัตว์เลี้ยง อยู่ในบริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเก็บของเล่นเด็กออกจากบริเวณดังกล่าว ปิดฝาผลิตภัณฑ์ให้สนิททุกครั้ง หลังการใช้งานหรือหยุดพักไปทำกิจกรรมอื่นใด เก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุเดิมไม่ควรถ่ายใส่ภาชนะบรรจุอื่น สอนให้เด็กทราบว่าผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์อื่นเป็นอันตราย  ไม่ควรสัมผัสโดยตรง ไม่วางผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารไวไฟ ไว้ใกล้กับแหล่งที่ให้เปลวไฟ  หรือความร้อน ไม่เผาภาชนะบรรจุที่เป็นสเปรย์  อัดก๊าซ เนื่องจากอากาศที่เหลืออยู่ภายในอาจขยายตัว ทำให้เกิดการระเบิดได้ ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสหรือใช้ผลิตภัณฑ์ หากเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ผลิตภัณฑ์  ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด เพื่อแก้ไขอาการในเบื้องต้น หากอาการไม่ทุเลาให้รีบนำผู้ป่วยพร้อมกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ไปพบแพทย์

           ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา E-mail : [email protected]  กรณีผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่  E-mail : [email protected] หรือตูปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004   หรือรองเรียนผาน Oryor Smart Application หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย.  จะดําเนินการปราบปราม และ ดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูกระทําผิดต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง