อย.รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2558 จาก “โครงการ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด”

10 Sept 2015 /

     อย.รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากการดำเนินโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด) โดยได้รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

 

     นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากการดำเนินโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย. ควอลิตี้ อวอร์ด)  โดยได้รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในการประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2558 โดย คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข  แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ในปีนี้เน้นเรื่อง “สาธารณสุขสามัคคีทำความดี เพื่อประเทศไทย : ทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นำสู่โรงพยาบาลคุณธรรมทั่วแผ่นดิน”

 

      นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย. ควอลิตี้ อวอร์ด) ที่ได้รับรางวัลในงานดังกล่าว เป็นโครงการหนึ่งที่ อย. ได้เริ่มจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2552  จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 7 ที่มีการมอบรางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนฯ  และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน อีกทั้งเป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นการกระตุ้นให้สถานประกอบการรายอื่นได้เห็นต้นแบบสถานที่ผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อนำไปพัฒนาสถานที่ผลิตของตน โดยผลที่ได้รับจากโครงการ ทำให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้น ดำเนินกิจการอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังสโลแกน ที่ปรากฎบนโล่รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ที่ว่า “คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม”

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง