อย. มุ่งส่งเสริมเครือข่าย อย. น้อย ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน เตรียมจัดงานเชิดชูเกียรติ Community Network Award

11 Dec 2015 /

     อย. มุ่งส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย อย. น้อย ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เตรียมพร้อมจัดงานเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่ Community Network Award ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการ อย. น้อย อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด

     นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เริ่มดำเนินโครงการ อย. น้อย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิก อย. น้อย ปีละประมาณ 200,000 คน จาก 7,272 โรงเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั่วประเทศ ให้สามารถปกป้องคุ้มครองตนเอง ช่วยเหลือเพื่อน ครอบครัว และชุมชน ให้ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนและครู ทำกิจกรรม อย. น้อย อย่างเหมาะสมและมีความสุข ที่สำคัญต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จซึ่งเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

     ดังนั้น การดำเนินงานโครงการ อย. น้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย. จึงมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนสนับสนุนกิจกรรม อย. น้อยในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกหลักในการขับเคลื่อนโครงการ อย. น้อย ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และขยายผลไปสู่ชุมชน สามารถขยายเครือข่าย กระจายความรู้ นำไปสู่การสร้างสุขภาพที่ดีต่อไป โดยจะมีการลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายท้องถิ่น ใน 4 ภาค 4 จังหวัด นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดงานเชิดชูและประกาศเกียรติคุณหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการ อย. น้อย อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่ Community Network Award ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 112 รางวัล ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 36 แห่ง (จากเขตบริการสุขภาพ 12 เขต เขตละ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล)

     การสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้มแข็งและขยายเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้นนั้น จำเป็นต้องอาศัย   ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะทำให้โครงการ อย. น้อย สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในที่สุด