อย. ปรับกระบวนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ นำระบบ E-submission มาใช้ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้ผู้ประกอบการ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.58

21 Dec 2015 /

     อย. สนองนโยบายรัฐ รุดปรับกระบวนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารให้ทันสมัย สำหรับอาหาร ที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร ตามแบบ สบ.5 (ปกติ) สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-submission) ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป หวังให้ผู้ประกอบการ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ดำเนินธุรกิจได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ลดอุปสรรคด้านการค้า และมีการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว รวมทั้งมีแผนขยายผลการยื่นแบบ E-submission ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหาร  อื่น ๆ ภายในปี 2559

     นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ปรับลดกระบวนการขออนุญาตในการกำกับดูแลให้มีความโปร่งใส ฉับไว เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจด้านอาหารทำให้มีผู้มายื่นคำขอเป็นจำนวนมาก นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดทำระบบ E-submission การยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ขึ้น เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการอนุญาตจากเดิมที่ต้องมีเจ้าหน้าที่พิจารณา ปรับเป็นการอนุญาตอัตโนมัติเมื่อผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดครบถ้วนในระบบ E-submission ซึ่งในระยะแรกจะให้บริการสำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร ตามแบบ สบ.5 (ปกติ) เช่น ช็อกโกแลต หมากฝรั่งและลูกอม อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูป ที่พร้อมบริโภคทันที น้ำปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เป็นต้น ซึ่งสามารถเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

     รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า การจัดทำระบบ E-submission เป็นการเพิ่มช่องทางการยื่นคำขออนุญาต ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ อย. ลดระยะเวลาการรอและลดจำนวนเอกสารการยื่นคำขอลง นอกจากนี้ เป็นการลดขั้นตอนและเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ให้มีการปรับลดกระบวนการขออนุญาตให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อย. ได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ โดยได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ในอนาคต อย. จะมีการพัฒนาขยายระบบ E-submission ให้ครอบคลุมอาหารทั้งหมดโดยมีแผนในปีงบประมาณ 2559 จะขยายผลการยื่นแบบ E-submission ไปสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารอื่น ๆ ต่อไป