อย. ดึงธรรมะบำบัด พุ่งเป้านักเรียน ม.ปลาย “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด”ต้านภัยยาโปร

15 Jan 2016 /

     อย.จัดกิจกรรมดี ๆ รับปีใหม่ รณรงค์โครงการชั่งใจก่อนใช้ยา ภายใต้ธีม “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด” ต้านภัยยาโปร มุ่งไปที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นเยาวชน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา สามารถป้องกันตนเองจากการใช้ยาในทางที่ผิด ดึงพระนักเทศน์ พระมหาสมปอง สนทนาธรรมให้ความรู้สอดแทรก และศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมรณรงค์

     นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ที่มีการนำ ยาทรามาดอล และ ยาแก้แพ้ - แก้ไอมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ด้วยการนำมาผสมเครื่องดื่ม เพื่อให้มีฤทธิ์มึนเมา ทำให้เคลิบเคลิ้ม โดยสาเหตุหลักที่พบว่าเยาวชนมีการนำยามาใช้ในทางที่ผิด คือ การติดเพื่อน ตามเพื่อน ต้องการการยอมรับในกลุ่ม ต้องการเข้ากลุ่มทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ ประกอบกับกระแสค่านิยม และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงและก่อให้เกิด  การใช้ยาในทางที่ผิดได้ง่าย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของผู้ใช้ และเกิดผลกระทบที่เสียหายต่อร่างกายของผู้เสพ และต่อผู้อื่นในสังคม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ และให้ความสำคัญกับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด จึงได้ดำเนินโครงการชั่งใจก่อนใช้ยา ภายใต้ธีม “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน รวมถึงครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง และตระหนักถึงพิษภัย ผลเสียทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี และลดปัญหาความเจ็บป่วยอันเกิดจากการใช้ยาในทางที่ผิด

  รองเลขาธิการฯ  กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ จะรณรงค์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 100 - 300 คน โดยเริ่มครั้งแรกในวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมเสวนาโดยนายแพทย์กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล และ ภญ.ชนกวนันท์ รักชีพ Talk Show จาก พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา และการแสดงมินิคอนเสิร์ตต้านภัยยาโปร จากศิลปิน เป้ อารักษ์ และครั้งต่อไป ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00-12.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ  ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมเสวนาโดยจิตแพทย์หญิงอัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล และ ภญ.ชนกวนันท์ รักชีพ Talk Show จาก พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา และการแสดงมินิคอนเสิร์ตต้านภัยยาโปร จากศิลปิน ปอ AF

     รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การแก้ปัญหาดังกล่าว นอกเหนือจากการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ควรร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ปัญหา โดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่ควรสร้างความอบอุ่น รับฟังปัญหาของเด็ก พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้อง รวมถึงสถาบันการศึกษาที่จำเป็นต้องให้ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม หากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เด็ก ๆ ทำยามว่าง แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ จิตใจ เยาวชนต้องมีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะไม่ยุ่งกับการใช้ยาในทางที่ผิด


บทความที่เกี่ยวข้อง