อย. ลงพื้นที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ เปิดงานมหกรรม อย. น้อย จ.อุตรดิตถ์ ปี’59 พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียน อย. น้อย

15 Jan 2016 /

         อย. ลงพื้นที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ในวันที่ 15 มกราคม 2559 เปิดงานมหกรรม อย. น้อย จ.อุตรดิตถ์  ปี 2559 พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม โครงการ อย. น้อย ที่มีการคิดค้นนวัตกรรม 4 กลยุทธ์เชิงรุก  ตั้งแต่การสร้างแกนนำ จัดให้มีสายลับสายสืบด้านอาหาร รับเรื่องร้องทุกข์โดยทนาย อย. น้อย  และมาตรการเคาะประตูเปิดใจ มุ่งเน้นการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น Smart Consumer

          นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินโครงการ อย. น้อย มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันมีสมาชิก อย. น้อย นับล้านคนทั่วประเทศ โดยมีจำนวนหมุนเวียนในแต่ละปี ประมาณ 250,000 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9,751 โรงเรียน นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปี 2559 อย. ได้มุ่งเน้นให้ อย. น้อย มีความรู้และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม    โดยหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารรสจัด (หวาน มัน เค็ม) ไม่ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณาชวนเชื่อ   ไม่บริโภคอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ การใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม และการอ่านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ก่อนซื้อหรือใช้ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัย  ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริโภคได้อย่างปลอดภัย ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง เมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตต่อไป นอกจากนี้ โครงการ อย. น้อย ยังช่วยส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยโรงเรียนสามารถนำกิจกรรม  อย. น้อย ไปเสริมในช่วงบ่ายหลังชั่วโมงเรียนได้ตามความเหมาะสม สามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย.น้อย ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ที่ผ่านมา อย. ได้มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของนักเรียน อย. น้อย ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย จะได้นำความรู้นั้นไปเผยแพร่ยังครอบครัวและชุมชน อย. จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนข้อมูลสาระความรู้ต่าง ๆ    ที่เป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทำให้นักเรียนและคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

          สำหรับในวันนี้ (15 มกราคม 2559) อย. ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ เปิดงานมหกรรม อย. น้อย ปี 2559 พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรม อย. น้อย ซึ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ อย. น้อย มาตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาในส่วนของการทำกิจกรรม อย. น้อย มาโดยตลอด พร้อมทั้งได้รับรางวัลมากมาย ตั้งแต่การชนะเลิศประกวด                   โครงการอย. น้อย ระดับจังหวัด ในปี 2549 ระดับเขตตรวจราชการ ในปี 2550 ระดับภาคเหนือ ในปี 2552 และล่าสุด ปี 2558 ยังได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมยอดเยี่ยม พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลชนะเลิศยุวทูต อย. น้อย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอย. น้อย ในระดับดีเยี่ยม ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐาน

         อย. น้อย แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้ความสำคัญในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้บริโภคที่ฉลาด หรือ Smart Consumer ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง รู้จักเลือกกิน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีศักยภาพโดยเฉพาะด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้คิดค้นนวัตกรรมพัฒนา 4 กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่  1. The Trainer สร้างแกนนำ 2. Food spy สายลับสายสืบ 3. ทนาย อย.น้อย รับเรื่องร้องทุกข์ 4. Sales man knock door เคาะประตูเปิดใจ มีการขยายเครือข่ายกระจายความรู้มุ่งสู่การเฝ้าระวังจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบ อย. น้อย โดยนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ทุกคนได้เป็นสมาชิก อย.น้อย และมีแกนนำจากทุกห้อง รวม 330 คน มีการบูรณาการสู่การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ มีการจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน เช่น กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมตรวจสอบอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ

          เลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการ อย. น้อย จะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้บริโภคที่สามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย และสร้างเยาวชนไทยให้สามารถปกป้องคุ้มครองตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพแข็งแรง 


บทความที่เกี่ยวข้อง