อย. รณรงค์ “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด” เน้นนักเรียน ม.ปลาย ต้านภัยยาโปร ดึงศิลปินมีชื่อเสียงร่วมรณรงค์

10 Feb 2016 /

           อย. จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการชั่งใจก่อนใช้ยา ภายใต้หัวข้อ “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด” มุ่งเน้นเป้าหมายนักเรียนมัธยมตอนปลาย เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา ปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด การแสดงธรรมะให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันจากพระมหาสมปอง และการแสดงมินิคอนเสิร์ตต้านภัยยาโปรจากศิลปินชื่อดัง

            ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา ปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ที่มีการนำ “ยาทรามาดอล” และ “ยาโปรโคดิล” ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคพื้นฐานของสังคมไทย ทั้งแก้ปวดและแก้แพ้มาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ด้วยการผสมในเครื่องดื่ม เพื่อให้ออกฤทธิ์มึนเมา ทำให้เคลิบเคลิ้ม โดยสาเหตุหลักที่พบว่าเยาวชนมีการนำยามาใช้ในทางที่ผิด คือ การติดเพื่อน ตามเพื่อน ต้องการการยอมรับในกลุ่ม ต้องการเข้ากลุ่ม ทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ ประกอบกับกระแสค่านิยม และสังคมสื่อออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงและก่อให้เกิดการใช้ยาในทางที่ผิดได้ง่าย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วยังทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของผู้ใช้ และต่อผู้อื่นในสังคม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ความสำคัญกับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด จึงได้ดำเนินโครงการชั่งใจก่อนใช้ยา ภายใต้หัวข้อ “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน รวมถึงครู อาจารย์ และผู้ปกครองได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และตระหนักถึงพิษภัยผลเสียทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี และลดปัญหาความเจ็บป่วยอันเกิดจากการใช้ยาในทางที่ผิด

          รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะรณรงค์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 100 – 300 คน โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงเสนี) ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมเสวนาในประเด็นร่วมกันหยุดยั้งยาโปรในกลุ่มวัยรุ่น โดยนายแพทย์กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล และ ภญ.ชนกวนันท์ รักชีพ การแสดงธรรมะดีลิเวอรีให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันจากพระมหาสมปอง และการแสดงมินิคอนเสิร์ตต้านภัยยาโปร จากศิลปิน เก้า จิรายุ และครั้งต่อไปจัดขึ้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00–12.00น. ณ โรงเรียรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง โดยมีศิลปิน ปอ AF มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตรณรงค์ต้านภัยยาโปรด้วย

          รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การแก้ปัญหาดังกล่าว นอกเหนือจากการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ควรร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ปัญหา โดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่ควรสร้างความอบอุ่น รับฟังปัญหาของเด็ก พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้อง รวมถึงสถาบันการศึกษาที่จำเป็นต้องให้ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม หากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เด็ก ๆ ทำยามว่าง แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ จิตใจเยาวชนต้องมีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะไม่ยุ่งกับการใช้ยาในทางที่ผิด


บทความที่เกี่ยวข้อง