อย. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “ อย. น้อย Community Network Award” หนุนเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

5 Aug 2016 /

 อย.เชิดชูเกียรติคนทำดี จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “ อย. น้อย Community Network Award” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานที่ทุ่มเท ร่วมแรง  ร่วมใจพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

          นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินโครงการ อย. น้อย ซึ่งในปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 แล้ว โครงการ อย. น้อย มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ปลอดภัย สุขภาพดีและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตต่อไป ซึ่งโครงการ  อย. น้อยจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดภาคีเครือข่ายในการรวมพลังสร้างความเข้มแข็ง โดยเฉพาะเครือข่ายจากส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในพื้นที่ต่อการส่งเสริมกิจกรรม อย. น้อย อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ที่ช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรม อย. น้อย ภายในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม อย. น้อยในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องที่เป็นอย่างดี สามารถดำเนินงานได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงจนถึงระดับพื้นที่ห่างไกล ส่งผลให้ประชาชนเลือกซื้อบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม

          ในวันนี้ (4 สิงหาคม 2559) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร อย.ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ภายใต้โครงการ “อย. น้อย Community Network Award”  มีผู้เข้าร่วมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการครูแกนนำ อย.น้อย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมงานทั้งสิ้น 250 คน ซึ่งมีพิธีมอบโล่ จำนวน 109 โล่ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 33 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 แห่ง เทศบาล 23 แห่ง  และ องค์การบริหารส่วนตำบล 8 แห่ง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคนทำดี และเป็นขวัญกำลังใจให้เครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของ อย.ในการทำงานที่ทุ่มเท ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า  ขอแสดงความยินดีกับเครือข่าย อย.น้อย 109 แห่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอให้สร้างความร่วมมือที่เป็นหนึ่ง ต่อยอดขยายพัฒนาเครือข่ายที่ยั่งยืน เพื่อให้นักเรียน อย.น้อย และชุมชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมปลอดภัยนำพาไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไป   


บทความที่เกี่ยวข้อง