สธ. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่ในซูเปอร์มาร์เก็ต สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ได้กระเช้าที่มีคุณภาพ

27 Dec 2016 /

          ใกล้เทศกาลปีใหม่ สธ. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ บิ๊กซี ติวานนท์ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และแนะนำผู้บริโภคเลือกกระเช้าที่แสดงฉลากรวม พร้อมแนะการจัดกระเช้าด้วยตนเอง เตือนผู้ประกอบกาที่จำหน่ายกระเช้าต้องแสดงฉลากของอาหารที่จัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน โดยแสดงข้อความเป็นภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย ระบุ ชื่อ ประเภทหรือชนิดของอาหาร และวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในกระเช้าอย่างมีคุณภาพ

          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์ ร้านค้า จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม คุกกี้ ขนมหลากหลายชนิด ฯลฯ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย คุ้มค่า สมประโยชน์ ในวันนี้ (26 ธันวาคม 2559)กระทรวงสาธารณสุข จึงลงพื้นที่ไปตรวจกระเช้าของขวัญที่บิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาติวานนท์ จ.นนทบุรี  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และแนะนำประชาชนในการเลือกซื้อกระเช้า ได้อย่างมั่นใจ ดังนี้

กรณีซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ ในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ ทั้งนี้ หากพบว่ากระเช้าของขวัญไม่แสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนดหรือผลิตภัณฑ์ของอาหารแสดงฉากไม่ถูกต้อง จะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

          กรณีซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าเอง หากเลือกอาหารกระป๋อง ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อเรียบร้อยและแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม และสังเกตฉลาก   ควรแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ ส่วนประกอบ  เป็นต้น   

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อไปว่า ไม่ว่าจะซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว หรือซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเอง ขอให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น อ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือดฯลฯ ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 กลุ่มอาหาร ได้แก่ เครื่องดื่ม 153 ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรส 6 ผลิตภัณฑ์ อาหารกึ่งสำเร็จรูป 3 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์นม 38 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 200 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้ตามซูเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป และในระยะต่อไปจะมีการจัดทำเกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการสำหรับกลุ่มอาหารเพิ่มเติม ได้แก่ อาหารกึ่งสำเร็จรูป (ข้าวต้มและโจ๊กที่ปรุงสำเร็จ) ขนมขบเคี้ยว มาการีน เนยเทียม หรือน้ำสลัด ผลิตภัณฑ์โฮลเกรน และไอศกรีม เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนให้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการอยู่ในท้องตลาดมากขึ้นต่อไป อย. หวังให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคดังกล่าวในระยะยาวต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข กล่าวต่อไปว่า ช่วงที่ผ่านมา อย. ได้มีการสุ่มตรวจกระเช้าปีใหม่ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2559 ณ ห้างค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด  รวมทั้งสิ้น 700 กระเช้า โดยผลการตรวจยังไม่พบแหล่งจำหน่ายใดวางจำหน่ายกระเช้าที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง  อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากตามกฎหมาย อย. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมให้กระเช้าของขวัญที่มีผลิตภัณฑ์อาหารจัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกันโดยมีการหุ้มห่อไม่ว่าจะเป็น กระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะใดๆ ต้องแสดงฉลากที่มีข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และข้อความต้องแสดงรายละเอียดครบถ้วน ในส่วนของผู้บริโภค หากพบการจำหน่ายกระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ หรือไม่มีฉลากรวมบนกระเช้า ขอให้แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือผ่าน Oryor Smart Application หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด อย่างไรก็ตาม  ขอแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเอง เพราะจะทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดี ไม่หมดอายุ ตรงตามความต้องการ ถูกใจผู้ให้และปลอดภัยกับผู้รับ 


บทความที่เกี่ยวข้อง