15 ปี อย. น้อย ขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักเรียน ห่างไกลโรค NCDs

2 Feb 2017 /

         อย. เผย ก้าวสู่ปีที่ 15 ของโครงการ อย. น้อย ประเดิมขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย. น้อย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หวังให้เยาวชนไทยบริโภคอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ สร้างเยาวชนไทยให้เติบโตกับคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมรุกลงพื้นที่โรงเรียนนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จัดงาน “มหกรรม อย. น้อย ปี 2560” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม อย. น้อย ระหว่างครูและนักเรียน ย้ำ อย. พร้อมเพิ่มศักยภาพ อย. น้อย นับล้านคนทั่วประเทศ ให้มีความรู้ในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพทั้งต่อตนเอง สมาชิกในครอบครัว และสังคมรอบข้าง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อไป

         ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินโครงการ อย. น้อย มาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งปัจจุบันเป็นปีที่ 15 แล้ว มีสมาชิกกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ โดยมีจำนวนสมาชิก อย. น้อย ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา หมุนเวียนในแต่ละปีประมาณ 3 แสนคน จาก 12,570 โรงเรียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วซึ่งกิจกรรม อย. น้อย เป็นกิจกรรมที่นำศักยภาพและพลังของนักเรียนมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่อง “จากรุ่นสู่รุ่น” จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มีการถ่ายทอดความรู้จากเด็กมัธยมศึกษาสู่เด็กประถมศึกษาในลักษณะ “อย. น้อยสอนน้อง” นับได้ว่าสมาชิก อย. น้อยเป็นเครือข่ายสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน

          รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า โครงการ อย. น้อย ในปี 2560 นับเป็นปีแรกที่ได้เริ่มการขับเคลื่อน “การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย. น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” อันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในลำดับต้น ๆ ของคนไทยในปัจจุบัน โดยให้สมาชิก อย. น้อยหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารรสจัด (หวาน มัน เค็ม) เพื่อมิให้เกิดปัญหาโรคอ้วน นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งให้สมาชิก อย. น้อยมีความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามข้อความโฆษณาชวนเชื่อ หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม และอ่านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ก่อนซื้อหรือใช้ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ดังนั้น เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ อย. น้อย และให้กำลังใจโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ในวันนี้ (31 ม.ค. 2560) อย. ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรม อย. น้อย และงานมหกรรม “อย. น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560” ณ โรงเรียนนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์-ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ อย. น้อย มาตั้งแต่เริ่มโครงการและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาในส่วนของการทำกิจกรรม อย. น้อยอย่างเข้มแข็ง เป็นโรงเรียนระดับอำเภอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำ อย. น้อย ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย อีกด้วย

          ทั้งนี้ อย. จะสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน อย. น้อย พร้อมกับเดินหน้าพัฒนาขยายโครงการ อย. น้อย อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้สามารถปกป้องคุ้มครองตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรค NCDs ในระยะยาวต่อไป  ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้าย


บทความที่เกี่ยวข้อง