เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอย่างปลอดภัย

31 Aug 2016 /

          ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และลดจำนวนเชื้อโรคให้อยู่ระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่สามารถทำให้ปราศจากเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ โถสุขภัณฑ์ จัดเป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. สารในกลุ่มอัลดีไฮด์

2. สารในกลุ่มคลอรีน

3. สารในกลุ่มเกลือของคลอร์เฮกซิดีน

4. สารในกลุ่มฟีนอล

5. สารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก

          อันตรายของสารเคมี... หากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีความเป็นกรด – ด่างมากจะมีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เกิดอาการปวดร้อน ระคายเคืองไหม้ หากเข้าตาจะมีอาการระคายเคืองตา น้ำตาไหล หากสูดดมไอควัน จะมีอาการไอ สำลัก ปวดศีรษะ หน้ามืด อ่อนเพลีย และแน่นหน้าอก หากรับประทานเข้าไปจะมีอาการปวดร้อนภายในปาก คอ กระเพาะอาหาร และลำไส้อักเสบ อาเจียน อุจจาระร่วงถ่ายเป็นเลือด ความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็วไตถูกทำลายและอาจตายได้จากการอุดตันของทางเดินหายใจ

          อย่างไรก็ตาม ก่อนซื้อ ก่อนใช้ ควรอ่านฉลากและศึกษาวิธีการใช้ให้ละเอียดทุกครั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยฉลากต้องแสดงข้อความภาษาไทยครบถ้วน ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ เลขทะเบียน วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. ชื่อและปริมาณสารสำคัญ ประโยชน์ วิธีการใช้ คำเตือน วิธีการเก็บรักษา อาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษเบื้องต้น ชื่อที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย และวันเดือนปีที่ผลิต  นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาภาชนะบรรจุ ซึ่งควรอยู่ในสภาพดี ฉลากไม่ฉีกขาดหรือเลอะเลือน