บริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม อย่างปลอดภัย

3 Apr 2011 /

บริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม อย่างปลอดภัย

          อย. เตือนผู้บริโภคช่วงหน้าร้อนระมัดระวังการบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม อาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายจากอาหารที่ไม่สะอาด ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วง แนะ ควรเลือกซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม ที่มีภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วน เพื่อความปลอดภัย

          โดย อย. มีการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องมาตลอด เพราะหากมีการปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษาที่ไม่ดี เชื้อที่ปนเปื้อนจะเจริญเติบโตได้เร็ว ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและมักพบบ่อยในหน้าร้อน ได้แก่ เชื้อแซลโมเนลล่า วิบริโอ อีโคไล และ สแตฟฟิโลคอคคัสออเรียส เป็นต้น อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วง  อย. มีความห่วงใยอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการ เลือกซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม เป็นพิเศษในช่วงนี้  โดยการเลือกซื้อน้ำดื่ม ควรเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท ไม่รั่วซึมหรือมีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ ลักษณะของน้ำที่บรรจุอยู่ต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น รสที่ผิดปกติ ส่วนน้ำแข็ง หากเป็นน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุง ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน เช่น เครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก และข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ส่วนน้ำแข็งหลอดที่ตักแบ่งขายตามร้านค้า ร้านอาหารทั่วไป จะเป็นน้ำแข็งที่จำหน่ายโดยไม่ต้องมีฉลาก ผู้บริโภคควรสังเกตสถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน้ำแข็งซึ่งต้องถูกลักษณะ ไม่มีการใส่น้ำแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น โดยก้อนน้ำแข็งเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าต้องมีความใส สะอาด ปราศจากเศษฝุ่นละอองปนเปื้อน หากเป็นน้ำแข็งซอง ควรซื้อมาบริโภคทั้งก้อน โดยนำมาล้างน้ำก่อนทุบหรือบดแล้วนำใส่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด สำหรับไอศกรีม ภาชนะบรรจุต้องสะอาดและปิดสนิท ไม่ฉีกขาด(ไอศกรีมไม่รั่วซึมออกมา) ส่วนไอศกรีมประเภทตักขาย ตัวไอศกรีมต้องไม่มีสี กลิ่น รส ผิดปกติ และไม่เหลวหรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมา แล้ว และผู้บริโภคต้องดูสุขลักษณะของผู้ขายด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็บมือ การแต่งกาย ภาชนะที่ใช้ใส่ไอศกรีมก็ต้องสะอาดด้วย   

          ขอให้ผู้บริโภคป้องกันตนเองและเพิ่มความปลอดภัยในการบริโภค  น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม ในช่วงหน้าร้อน โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน เช่น เครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก วันเดือนปีผลิตหรือวันหมดอายุ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต

 

ข้อมูลแผ่นพับปี พ.ศ. 2553