ทำความรู้จัก “ผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำยุง”

23 Jan 2017 /

          ฤดูฝนเป็นฤดูแห่งการเพาะพันธุ์ของ “ยุงลาย” สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โดยยุงลายจะเพาะพันธุ์ในแหล่งน้ำสะอาดบริเวณบ้านเรือน เช่น โอ่งน้ำ แจกัน จานรองขาตู้ รวมถึงแหล่งที่มีน้ำขัง ดังนั้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก เราจึงควรช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วย “ทรายกำจัดลูกน้ำยุง”

          ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง เป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการขึ้นทะเบียนทั้งในรูปแบบทราย เม็ด เกล็ดซีโอไลต์ และซองน้ำซึม แต่ที่นิยมใช้กันคือ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงที่มีสารสำคัญเป็นสารทีมีฟอส (temephos) ซึ่งทรายกำจัดลูกน้ำยุงที่มีคุณภาพควรออกฤทธิ์ในการควบคุมลูกน้ำยุงได้นาน 3 เดือน แต่หากฉลากผลิตภัณฑ์ระบุว่า “กำจัดลูกน้ำยุงได้นาน 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำในภาชนะนั้นอีก” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์จะมีประสิทธิภาพได้นาน 3 เดือน เฉพาะกรณีที่ไม่มีการเติมน้ำลงในภาชนะนั้นอีก

          ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ผู้บริโภคเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. โดยสังเกตจากการแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข (วอส.) ในกรอบเครื่องหมาย อย. บนฉลาก และควรปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงกับน้ำที่นำมาใช้ดื่มหรือกิน  ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังการใช้ หากมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และสงสัยว่าอาจเกิดจากพิษของทรายกำจัดลูกน้ำยุง ให้ไปพบแพทย์ทันที

 

ที่มา : Factsheet  โดย กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย