เตือน “เก้าอี้ไฟฟ้าสถิต” อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

4 Apr 2017 /

          ที่ผ่านมา... หลายคนอาจจะเคยได้ยินการโฆษณาขาย “เก้าอี้ไฟฟ้าสถิต” ที่มีการอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ ได้ ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและซื้อมาใช้ โดยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง จนส่งผลให้ภาวะโรคลุกลามหรือรุนแรงมากขึ้น

          ความจริง... “เก้าอี้ไฟฟ้าสถิต” หรือที่เรียกว่าในทางการแพทย์ว่า “เครื่องบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต” ถูกจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2539 เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด โดยมักทำเป็นลักษณะของเก้าอี้ หรือเบาะพิง หรือเบาะรองนั่ง

          ถึงแม้ว่าเก้าอี้ไฟฟ้าสถิตจะเป็นเครื่องมือแพทย์ แต่ ณ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) อย. ยังไม่เคยอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใด ขึ้นทะเบียนเก้าอี้ไฟฟ้าสถิตแบบแจ้งรายการละเอียด เนื่องจากขาดข้อมูลผลการทดลอง ผลการทดสอบทางคลินิก และข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถืออ้างอิง

          ดังนั้น ผู้บริโภค อย่าได้หลงเชื่อคำโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และซื้อมาใช้เองโดยเด็ดขาด

 

ที่มา :   Fact Sheet เรื่อง เตือน “เก้าอี้นวดไฟฟ้า” อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ฉบับที่ 5

โดย สุภมาศ วัยอุดมวุฒิ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


บทความที่เกี่ยวข้อง