ค่านิยมของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

31 May 2017 /

โครงการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

          กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ความคิดเห็นและค่านิยมของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ทำการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6 - 24 มีนาคม 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศที่เป็นเพศหญิง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,085 หน่วยตัวอย่าง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.09 

          จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิง เมื่อถามถึงเหตุผลที่ผู้หญิงทำไมจึงอยากสวยและดูดีมากที่สุด พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่มีเหตุผลคือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.93 รองลงมา คือ เพื่อทำให้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.31 เพื่อดึงดูดให้เพศตรงข้ามสนใจหรือมีโอกาสได้คู่ครอง คิดเป็นร้อยละ 9.69 เพื่ออยากให้สุขภาพดีและรูปร่างดี คิดเป็นร้อยละ 1.06 และเพื่อให้ได้เข้าสังคมที่ดี คิดเป็นร้อยละ 0.38 ตามลำดับ

          ลักษณะสีผิวที่ผู้หญิงคิดว่าสวยและดูดีมากที่สุด พบว่า ผู้หญิงที่มีผิวสีน้ำผึ้ง หรือผิวสองสีสวยและดูดีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.52 รองลงมา ผู้หญิงที่มีผิวสีขาว คิดเป็นร้อยละ 44.94 ผู้หญิงที่มีผิวสีอะไรก็ได้
คิดเป็นร้อยละ 5.85 และผู้หญิงที่มีผิวสีคล้ำ คิดเป็นร้อยละ 3.69 ตามลำดับ ฯลฯ


บทความที่เกี่ยวข้อง