ฉลากโภชนาการ อ่านเป็น บอกต่อ ลดเสี่ยงโรคภัย

5 Oct 2017 /

การอ่านฉลากก่อนซื้อเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ได้รับอาหารสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูปตรงตามความต้องการ   เนื่องจากฉลากอาหารเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานที่จะบอกว่าอาหารนั้นผลิตที่ใด มีส่วนประกอบ วิธีการปรุง การเก็บรักษาอย่างไร  ผลิต และ/หรือหมดอายุเมื่อใด  รวมถึงข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร  คำเตือนที่ควรระวัง  และที่สำคัญได้รับอนุญาตจาก อย.หรือไม่ โดยดูจากเลขสารบบอาหาร          xx-x-xxxxx-y-yyyy        ซึ่งจะมีตัวเลข 13 หลักอยู่ภายในกรอบเครื่องหมาย อย.  อีกส่วนที่ผู้บริโภคควรให้ความสนใจเนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม นั่นก็คือ “ฉลากโภชนาการ”

  ตัวอย่างฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยว

                                                       ฉลากโภชนาการ  ก็คือ ฉลากอาหารที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Nutrition Facts” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใส่ใจสุขภาพ  หรือ ผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง  เพราะจะช่วยให้ทราบถึงชนิดและปริมาณสารอาหารที่จะได้รับจากการบริโภคอาหารนั้น ๆ  ทำให้เลือกบริโภคอาหารได้เหมาะสมกับความ

  ต้องการ  อีกทั้งสามารถนำมาเปรียบเทียบ

   เพื่อเลือกอาหารยี่ห้อที่ให้ประโยชน์มากที่สุดได้อีกด้วย ที่สำคัญยังช่วยให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการได้ เช่น เป็นโรคไต   ต้องควบคุมปริมาณโซเดียม   

    หรือต้องการควบคุมโคเลสเตอรอล เป็นต้น

     ปัญหานี้แก้ไขได้ เพียงแค่อ่านฉลากโภชนาการ

 

 

 

 

การอ่านฉลากโภชนาการ ทำได้ง่ายดาย เพียงแค่ทราบหลัก ดังนี้

 1. Oval: 1	บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๑๐                  
ที่  สธ ๑๐๐๕/๐๒/	วันที่    มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ส่งงานวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้ฉลากอาหารต่อความรู้ เจตคติและการใช้ฉลากอาหารของชุมชน” 
เรียน  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ด้วย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีแผนการดำเนินงานลงพื้นที่ชุมชน โดยจะมีการวิจัยผลการดำเนินงานในชุมชนที่ทำกิจกรรม เพื่อประเมินความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลากและใช้ประโยชน์จากฉลากอาหารของประชาชน 
ในการนี้ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้มีแผนงานดำเนินงานวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้ฉลากอาหารต่อความรู้ เจตคติและการใช้ฉลากอาหารของชุมชน” ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ร่วมดำเนินงานวิจัย ได้แก่
๑.	ภก.วีระชัย นลวชัย
๒.	ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์
๓.	นางผุสดี เวชชพิพัฒน์
๔.	นางสาวเสาวณีย์ เกตุบำรุงพร
และมีความประสงค์จะนำเสนองานวิจัยดังกล่าวข้างต้นตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ ต่อคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น โดย ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ จะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดงานวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะ/ประสงค์สอบถามรายละเอียดงานวิจัย สามารถติดต่อ ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้นำเสนองานวิจัยดังกล่าว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๙๗ ๔๗๕๗ และนางสาวเสาวณีย์ เกตุบำรุงพร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายเลขโทรศัพท์        ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๑๐ หรือ ๐๘๗ ๔๔๙ ๒๙๖๕ 
	จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ด้วย      จะเป็นพระคุณ
ถ้าบริโภคอาหารตามปริมาณที่ระบุใน “หนึ่งหน่วยบริโภค”  ก็จะได้รับพลังงานและสารอาหารต่าง ๆ  ตามข้อมูลที่แสดงใน “คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค”

Oval: 2	บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๑๐                  
ที่  สธ ๑๐๐๕/๐๒/	วันที่    มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ส่งงานวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้ฉลากอาหารต่อความรู้ เจตคติและการใช้ฉลากอาหารของชุมชน” 
เรียน  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ด้วย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีแผนการดำเนินงานลงพื้นที่ชุมชน โดยจะมีการวิจัยผลการดำเนินงานในชุมชนที่ทำกิจกรรม เพื่อประเมินความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลากและใช้ประโยชน์จากฉลากอาหารของประชาชน 
ในการนี้ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้มีแผนงานดำเนินงานวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้ฉลากอาหารต่อความรู้ เจตคติและการใช้ฉลากอาหารของชุมชน” ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ร่วมดำเนินงานวิจัย ได้แก่
๑.	ภก.วีระชัย นลวชัย
๒.	ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์
๓.	นางผุสดี เวชชพิพัฒน์
๔.	นางสาวเสาวณีย์ เกตุบำรุงพร
และมีความประสงค์จะนำเสนองานวิจัยดังกล่าวข้างต้นตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ ต่อคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น โดย ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ จะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดงานวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะ/ประสงค์สอบถามรายละเอียดงานวิจัย สามารถติดต่อ ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้นำเสนองานวิจัยดังกล่าว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๙๗ ๔๗๕๗ และนางสาวเสาวณีย์ เกตุบำรุงพร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายเลขโทรศัพท์        ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๑๐ หรือ ๐๘๗ ๔๔๙ ๒๙๖๕ 
	จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ด้วย      จะเป็นพระคุณ
 

 

 1. ถ้าภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ ไม่ควรบริโภคหมดในวันเดียว ควรสังเกตจำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ” ด้วย ซึ่งจะมีข้อแนะนำว่าควรแบ่งบริโภคกี่ครั้ง   และบริโภคตามข้อแนะนำที่ระบุไว้

 

 1. Oval: 3	บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๑๐                  
ที่  สธ ๑๐๐๕/๐๒/	วันที่    มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ส่งงานวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้ฉลากอาหารต่อความรู้ เจตคติและการใช้ฉลากอาหารของชุมชน” 
เรียน  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ด้วย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีแผนการดำเนินงานลงพื้นที่ชุมชน โดยจะมีการวิจัยผลการดำเนินงานในชุมชนที่ทำกิจกรรม เพื่อประเมินความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลากและใช้ประโยชน์จากฉลากอาหารของประชาชน 
ในการนี้ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้มีแผนงานดำเนินงานวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้ฉลากอาหารต่อความรู้ เจตคติและการใช้ฉลากอาหารของชุมชน” ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ร่วมดำเนินงานวิจัย ได้แก่
๑.	ภก.วีระชัย นลวชัย
๒.	ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์
๓.	นางผุสดี เวชชพิพัฒน์
๔.	นางสาวเสาวณีย์ เกตุบำรุงพร
และมีความประสงค์จะนำเสนองานวิจัยดังกล่าวข้างต้นตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ ต่อคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น โดย ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ จะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดงานวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะ/ประสงค์สอบถามรายละเอียดงานวิจัย สามารถติดต่อ ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้นำเสนองานวิจัยดังกล่าว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๙๗ ๔๗๕๗ และนางสาวเสาวณีย์ เกตุบำรุงพร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายเลขโทรศัพท์        ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๑๐ หรือ ๐๘๗ ๔๔๙ ๒๙๖๕ 
	จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ด้วย      จะเป็นพระคุณ
ต้องการทราบว่าอาหารนั้นให้พลังงานเท่าไร และให้สารอาหารอะไรบ้าง อาทิ โปรตีน  โซเดียม โคเลสเตอรอล ฯลฯ  ในปริมาณเท่าไร ให้ดูที่ “คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค” โดยเมื่อบริโภคตามปริมาณที่ระบุไว้ในหนึ่งหน่วยบริโภคก็จะได้รับสารอาหารตามนั้น เช่น จากตัวอย่าง หนึ่งหน่วยบริโภค คือ 1/8 ซอง (25 กรัม) ถ้าบริโภคตามปริมาณดังกล่าวจะได้รับพลังงาน 210 กิโลแคลอรี

Oval: 4	บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๑๐                  
ที่  สธ ๑๐๐๕/๐๒/	วันที่    มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ส่งงานวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้ฉลากอาหารต่อความรู้ เจตคติและการใช้ฉลากอาหารของชุมชน” 
เรียน  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ด้วย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีแผนการดำเนินงานลงพื้นที่ชุมชน โดยจะมีการวิจัยผลการดำเนินงานในชุมชนที่ทำกิจกรรม เพื่อประเมินความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลากและใช้ประโยชน์จากฉลากอาหารของประชาชน 
ในการนี้ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้มีแผนงานดำเนินงานวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้ฉลากอาหารต่อความรู้ เจตคติและการใช้ฉลากอาหารของชุมชน” ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ร่วมดำเนินงานวิจัย ได้แก่
๑.	ภก.วีระชัย นลวชัย
๒.	ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์
๓.	นางผุสดี เวชชพิพัฒน์
๔.	นางสาวเสาวณีย์ เกตุบำรุงพร
และมีความประสงค์จะนำเสนองานวิจัยดังกล่าวข้างต้นตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ ต่อคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น โดย ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ จะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดงานวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะ/ประสงค์สอบถามรายละเอียดงานวิจัย สามารถติดต่อ ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้นำเสนองานวิจัยดังกล่าว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๙๗ ๔๗๕๗ และนางสาวเสาวณีย์ เกตุบำรุงพร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายเลขโทรศัพท์        ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๑๐ หรือ ๐๘๗ ๔๔๙ ๒๙๖๕ 
	จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ด้วย      จะเป็นพระคุณ
 

 

 1. ต้องการทราบว่าบริโภคอาหารนั้นแล้วจะได้รับสารอาหาร อาทิ ไขมัน แคลเซียม ฯลฯ คิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณที่แนะนำให้คนไทยรับประทาน  ให้ดูที่ “ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน”

ทั้งนี้พบว่าผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือต้องการลดการบริโภคไขมัน โซเดียม โดยใช้ประโยชน์จากฉลากโภชนาการ มักเข้าใจผิดว่าเมื่อบริโภคอาหารนั้นหมดทั้งซอง หรือทั้งกล่อง จะได้รับพลังงานและสารอาหารเท่ากับจำนวนตัวเลขที่แสดงอยู่ใน “คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค” ซึ่งไม่แน่เสมอไป  โปรดสังเกต  ”จำนวนหน่วยบริโภคต่อซอง หรือ ต่อกล่อง” ด้วย หากระบุตัวเลขมากกว่า 1 เช่น จากตัวอย่างระบุว่า “จำนวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 8” ถ้าบริโภคหมดซองในครั้งเดียว ก็จะได้รับพลังงานและสารอาหารต่าง ๆ ถึง 8 เท่าของตัวเลขที่แสดงใน “คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค“ โดยหากบริโภคขนมซองที่แสดงเป็นตัวอย่างหมดทั้งซองจะได้พลังงานจากขนมซองนั้นถึง 1,680 กิโลแคลอรี ซึ่งถ้าเพิ่มการบริโภคขนมซองนี้โดยบริโภคหมดทั้งซองติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน  ในขณะที่ยังคงบริโภคอาหารในปริมาณใกล้เคียงกับที่เคยบริโภค และมีกิจวัตรประจำวันเหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติ        จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง 1.5 กิโลกรัม และหากบริโภคติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน น้ำหนักตัวจะขึ้นประมาณ 6 กิโลกรัม ดังนั้นเมื่อมองเห็นอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่แสดงตัวเลขพลังงาน ไขมัน โซเดียม ที่ดูน้อย อย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคแบบเพลิดเพลินหมดทั้งซอง ควรต้องดูให้แน่ใจตามข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วย  สิ่งเหล่านี้เป็นเคล็ดลับการเลือกซื้อดี ๆ ที่ผู้รักสุขภาพควรบอกต่อกัน

เอกสารอ้างอิง

กรมอนามัย,สำนักโภชนาการ  (2557). พิชิตอ้วน พิชิตพุง. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.วี โปรเกรสซีพ.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค. (2559). หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค โครงการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค. (2560). คู่มือความรู้ทางเลือกสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.


บทความที่เกี่ยวข้อง