สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สัญลักษณ์นี้เพื่อคนรักสุขภาพ

5 Oct 2017 /

          ฉลาก คือข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ซื้อได้รับอาหารที่คุ้มค่า สมประโยชน์  หลายท่านอาจคาดไม่ถึงว่าข้อมูลบนฉลากช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปที่หวาน มัน เค็ม มากเกินไป  ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือที่เรียกว่าโรค เอ็น ซี ดี (NCDs) ได้ประโยชน์ด้านสุขภาพที่ได้จากการอ่านฉลาก มาจากข้อมูลที่แสดงอยู่บนฉลากโภชนาการ และ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA : Guideline Daily Amounts)  นั่นเอง เพราะฉลากดังกล่าวจะทำให้ผู้บริโภคทราบว่าอาหารนั้นมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียม เท่าไร  ผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคอ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หรือโรคไต สามารถนำมาใช้หลีกเลี่ยงหรือลดการบริโภคสารอาหารที่ไม่ต้องการได้  สำหรับผู้ที่ต้องการทางเลือกที่ง่ายต่อการเลือกซื้อมากขึ้น ขอแนะนำให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” หรือที่เรียกว่า Healthier Choice   เพราะผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับสัญลักษณ์นี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการควบคุมปริมาณสารอาหาร เช่น น้ำตาล /ไขมัน/โซเดียม อยู่ในเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายกำหนด  และมีประโยชน์ในการลดหวาน มัน เค็ม ได้เช่นกัน

          ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อาหารที่จะพบสัญลักษณ์นี้แสดงบนฉลากจะมีทั้งสิ้น 8 กลุ่ม  เช่น กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือกลุ่มเครื่องปรุงรส เช่น น้ำปลา  ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวจะมีการกำหนดปริมาณโซเดียมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่าง น้ำปลากำหนดให้มีโซเดียมไม่เกิน 6,000 มิลลิกรัมต่อน้ำปลา 100 มิลลิลิตร ซึ่งโดยทั่วไปน้ำปลา 1 ช้อนชาจะมีโซเดียมประมาณ  500 มิลลิกรัม แต่น้ำปลาที่มีการแสดงสัญลักษณ์นี้บนฉลาก 1 ช้อนชา จะมีโซเดียมไม่เกิน 300 มิลลิกรัม เป็นต้น ดังนั้นหากเติมน้ำปลาในอาหารในปริมาณที่เท่ากัน การเลือกน้ำปลาที่ฉลากมีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จะทำให้ได้รับโซเดียมน้อยลง จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต ได้มากขึ้น

          อีกหนึ่งกลุ่มอาหารที่จะพบการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ได้แก่กลุ่มเครื่องดื่ม  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มักพบการเติมน้ำตาลลงในผลิตภัณฑ์ด้วย  ดังนั้นผู้ที่ต้องการดื่มน้ำอัดลม น้ำผักและน้ำผลไม้ น้ำหวานกลิ่นรสต่าง ๆ น้ำนมถั่วเหลือง น้ำธัญพืชต่าง ๆ  หากเลือกยี่ห้อที่มีการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ผู้บริโภคสามารถสบายใจได้ในระดับหนึ่ง เพราะเครื่องดื่มนั้นจะมีการควบคุมปริมาณน้ำตาลให้ไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร หากเครื่องดื่มดังกล่าวมีขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตรและเราดื่มหมดในครั้งเดียว จะได้รับน้ำตาลไม่เกิน 12 กรัม  หรือไม่เกิน 3 ช้อนชา และหากต้องการรู้ว่าเครื่องดื่มยี่ห้อที่เลือกซื้อนั้นมีน้ำตาลกี่ช้อนชา เพียงพลิกอ่านฉลากโภชนาการดูว่าเครื่องดื่มนั้นมีน้ำตาลกี่กรัม และนำมาหาร 4   (เทียบน้ำตาล 1 ช้อนชา มีน้ำหนักประมาณ 4 กรัม)  ก็จะทราบได้ทันทีว่าเราได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มนั้นกี่ช้อนชา นับเป็นเทคนิคประการหนึ่งที่ช่วยควบคุมการบริโภคน้ำตาลของตนเองไม่ให้เกินจากข้อแนะนำต่อวันได้

          อย่างไรก็ตามแม้การเลือกซื้ออาหารที่ฉลากแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จะช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่หวาน มัน เค็ม มากเกินไปได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าการบริโภคเยอะจะช่วยให้สุขภาพดี หากบริโภคมากเกินไป หรือยังคงบริโภคอาหารแบบตามใจปาก เช่น บริโภคน้ำตาลเกิน 6 ช้อนชาต่อวัน และไม่ลดการเติมเครื่องปรุงรสให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน  รวมถึงไม่ออกกำลังกาย  โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพก็จะยังคงอยู่  ดังนั้นจึงควรระวังตน ควบคุมใจ ลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม และออกกำลังกายเป็นประจำจึงจะเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ

 

เอกสารอ้างอิง

 

ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย. (2560). เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในอาหารแต่ละกลุ่ม (ฉบับที่ 2). ค้นเมื่อ 22 กันยายน 2560, จาก http://healthierlogo.com/หน้าหลัก/

 

 

 

 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย. (2559). เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในอาหารแต่ละกลุ่ม. ค้นเมื่อ 22 กันยายน 2560, จาก http://healthierlogo.com/หน้าหลัก/

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค. (2560). คู่มือความรู้ “ทางเลือกสุขภาพ”. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค. (2559). หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค โครงการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.


บทความที่เกี่ยวข้อง