ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์

22 Jun 2018 /

ในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่ อาจจะเกิดอาการป่วยได้อยู่หลายครั้งและจำเป็นต้องใช้ยา แต่กังวลว่าใช้แล้วจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เนื่องจากเคยได้ยินมาว่ายาบางชนิดอาจมีผลร้ายแรงต่อลูกในท้อง สามารถทำให้เกิดการแท้ง หรือพิการแต่กำเนิดได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมียาจำนวนหนึ่งที่สามารถใช้ได้
มีความปลอดภัยทั้งกับคุณแม่และลูกในท้อง
ยาที่สามารถใช้ได้    เช่น
o   แก้ปวด ลดไข้ : พาราเซตามอล  (Paracetamol)
o   แก้แพ้  : ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) หรือลอราทาดีน (Loratadine)
o   แก้อาการคัดจมูก : ใช้การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ
o   แก้ท้องผูก : ซีลเลียม (Psyllium)
o   แก้ท้องเสีย : ผงเกลือแร่ ใช้เพื่อทดแทนการสูญเสียเกลือแร่
ยาที่ห้ามใช้     เช่น
o   ยาแก้ปวด เช่น แอสไพริน (Aspirin) และ ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen)
o   ยาแก้ปวดศีรษะไมเกรน  เออร์โกตามีน (Ergotamine)
o   ยารักษาสิวกลุ่มกรดวิตามินเอ :  ไอโซเทรทริโนอิน (Isotretinoin)
o   ยาที่มีสมุนไพรบางชนิดที่ทำให้มดลูกบีบตัว เสี่ยงต่อการแท้ง เช่น ว่านชักมดลูก กวาวเครือ ว่านนางคำ ดอกคำฝอย แห้วหมู

เทคนิคการใช้ยาสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
1.       พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ยาทุกชนิด ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นจริง ๆ
2.       หลีกเลี่ยงการซื้อยาเอง หากไม่แน่ใจว่ายานั้นปลอดภัยให้ปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร
3.       ควรตรวจสอบข้อมูลของยาว่าปลอดภัยหรือไม่ โดยอ่านเอกสารกำกับยา
o  ห้ามใช้ยานี้ เมื่อมีประโยคระบุว่า “เมื่อตั้งครรภ?หรือวางแผนจะตั้งครรภ?เพราะทําให?เกิดอันตรายร?ายแรงต?อทารก” ในหัวข้อ “ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา” ของเอกสารกำกับยา
o   หลีกเลี่ยงการใช้ยา หรือปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาความจำเป็นก่อน เมื่อมีประโยคระบุว่า “หญิงมีครรภ?ควรระมัดระวังการใช?ยานี้” หรือ “หญิงมีครรภ?ให?หลีกเลี่ยงการใช?ยานี้เพราะอาจมีอันตรายต?อทารกในครรภ?ได?แต?แพทย?อาจพิจารณาสั่งใช?ยานี้หากมีเหตุผลทางการแพทย?” ในหัวข้อ “ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา” ของเอกสารกำกับยา
?