วัคซีนไม่ได้มีไว้แค่สำหรับเด็ก

22 Jun 2018 /

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าวัคซีนที่ฉีดครบแล้วตั้งแต่วัยเด็ก ไม่จำเป็นต้องฉีดซ้ำอีกเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะ วัคซีนหลายชนิดที่เคยฉีดนั้นไม่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต ต้องมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นระยะ ดังนั้นเมื่ออยู่ในวัยผู้ใหญ่ก็ยังจำเป็นต้องได้รับวัคซีนบางตัวซ้ำ หรืออาจจะไม่ได้รับวัคซีนอื่นที่ควรได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ควรที่จะเข้าไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องวัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับเพิ่มเติม
วัคซีนที่ผู้ใหญ่ทุกคนและทุกช่วงอายุควรได้รับ
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
 - วัคซีนพื้นฐานวัยเด็กที่ภูมิคุ้มกันลดลงแล้วเพราะไม่ได้กระตุ้นภูมิคุ้มกันซ้ำ
- แนะนำให้ซ้ำอีก 1 ครั้ง แล้วกระตุ้นภูมิคุ้มกันบาดทะยักและคอตีบอีกทุก 10 ปี
- หญิงตั้งครรภ์ต้องได้รับเพื่อป้องกันการส่งต่อเชื้อไอกรนจากแม่สู่ลูก และป้องกันการติดเชื้อบาดทะยักระหว่างคลอดได้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ - สามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อและลดความรุนแรงของโรค
- เน้นให้ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ และหญิงตั้งครรภ์
- แนะนำให้ฉีดปีละครั้งในช่วงก่อนเชื้อแพร่ระบาด เพราะเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี
วัคซีนสำหรับบางช่วงอายุ
วัคซีนป้องกันเอชพีวี - ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
- ควรให้วัคซีนนี้ในวัยรุ่นและผู้หญิง อายุ 9 – 26 ปี โดยประสิทธิภาพของวัคซีน
จะสูง หากฉีดในผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส - ป้องกันเชื้อก่อโรคปอดบวม
- ควรได้รับเมื่ออายุมากกว่า 19 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ทีมีโรคเรื้อรังที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำติดเชื้อได้ง่าย
วัคซีนอื่นที่แนะนำ
  วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
- ป้องกันเชื้อสาเหตุอาการตับอักเสบบีหรือการเป็นมะเร็งตับ
- ควรจะให้ในผู้ที่ยังไม่เคยได้รับมาก่อน ได้รับไม่ครบ หรือตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย
 การให้วัคซีนควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ เพราะยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือข้อห้ามใช้ที่เป็นอันตรายหรือไม่ รวมถึงการติดตามอาการข้างเคียงหรือการแพ้วัคซีนที่เกิดขึ้น ข้อแนะนำอื่น ๆ ที่ควรปฏิบัติคือควรมาตามนัดฉีดซ้ำอีกครั้ง เพราะวัคซีนบางชนิดจะต้องมีการกระตุ้นภูมิ
หลายครั้ง เพื่อให้ป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 


บทความที่เกี่ยวข้อง