ฉลากมีประโยชน์ช่วยฉลาดบริโภค

22 Nov 2018 /

ช่วยให้ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการ ผลิตภัณฑ์ไม่เก่าเก็บ ไม่หมดอายุสามารถหลีกเลี่ยงไม่บริโภคสิ่งที่อาจมีผลต่อสุขภาพผู้บริโภคได้

- ช่วยตัดสินใจในด้านความคุ้มค่า สมราคาของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถนำปริมาณ ราคา และส่วนประกอบมาเปรียบเทียบกันระหว่างผลิตภัณฑ์เดียวกัน แต่ต่างยี่ห้อได้

- สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโฆษณากับข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ

บทกำหนดโทษ กรณีแสดงฉลากไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีดังนี้

-   กรณี แสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

-   กรณี แสดงฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวง ผู้ซึ่งให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท


บทความที่เกี่ยวข้อง