คู่มือ รอบรู้ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

9 Dec 2018 /

การบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ที่มากเกินไป เสี่ยงให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรค NCDs (เช่น เบาหวาน ความดัน ไต) ... ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรคดังกล่าว และวิธีการอ่านฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) เพื่อการบริโภคอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกาย  พร้อมกับการหลีกเลี่ยงอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ  ไม่หลงเชื่อง่ายกับการโฆษณาหลอกลวง  และควรใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลอย่างไร ไม่ให้เกิดอันตรายตามมา ... ค้นหาคำตอบได้ใน “คู่มือ รอบรู้ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ”  # ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ลดโรค NCDs # ร่วมกันป้องกันภัยจากผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง โฆษณาหลอกลวง


บทความที่เกี่ยวข้อง