จะแจ้งครอบครองกัญชาอย่างไรดี

7 Mar 2019 /

          ประเด็นเรื่องกัญชากำลังเป็นประเด็นที่มาแรงในขณะนี้ ซึ่งประเด็นการครอบครองกัญชาก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ วันนี้ทาง อย.จะมาไขข้อสงสัยกันว่าใครที่สามารถครอบครองกัญชาได้บ้าง แล้วจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อไปยื่นครอบครองกัญชา

          ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดว่า ผู้ที่สามารถครอบครองกัญชาได้ ได้แก่

1. ผู้ป่วยที่มีกัญชาครอบครองเพื่อการรักษาอยู่แล้ว ผู้ป่วย หรือผู้แทนต้องมาแจ้งการมีไว้ครอบครองกัญชา

หลังพรบ.บังคับใช้ (19 กุมภาพันธ์ 2562) ภายใน 90 วัน

โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

- เอกสารรับรองแพทย์ ต้องระบุโรคที่เป็น ,อาการโรค ,ชื่อผู้ป่วย ,ชื่อแพทย์ และเลขที่ใบรับรองของแพทย์

- ต้องนำกัญชาที่ใช้รักษาไปด้วย โดยหากมีปริมาณมาก สามารถถ่ายรูปกัญชาแทนได้

2. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย

3. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

4. สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์

5. วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร

6. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

7. ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องนำยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว

8. อื่น ๆ ตามที่กระทรวงกำหนด

โดยการแจ้งการมีไว้ครอบครองกัญชานั้น

     - หากผู้แจ้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถแจ้งครอบครองได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.)

     - หากผู้แจ้งอยู่ต่างจังหวัด สามารถแจ้งครอบครองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในจังหวัดนั้น ๆ และสามารถมารับแบบฟอร์มเอกสารการมีไว้ครอบครองกัญชาได้ที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา หรือดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/MARIJUANA62.aspx

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถ โทร สายด่วน อย. 1556 กด 3 ในวัน และเวลาราชการได้นะ


บทความที่เกี่ยวข้อง