/var/www/html/htdocs/dl2/application/core/MY_Controller.php:116:string 'ddddd' (length=5)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : คู่มือประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉบับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

คู่มือประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉบับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

26 Aug 2020 /

ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตั้งแต่การเตรียมเอกสารในการขอจดแจ้ง คุณสมบัติของผู้มาขออนุญาต ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตผลิต และนำเข้า รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติหลังการได้รับอนุญาต โดยนำเสนอในรูปแบบของ Infographic นอกจากนี้ยังมีการรวบรวม Q&A คำถาม – คำตอบ ประเด็นคำถามที่ผู้ประกอบการควรรู้ หรือที่พบว่ามีการสอบถามบ่อย ๆ เพื่อคลายความสงสัยนั้น ๆ 

 

Ebook Online