/var/www/html/htdocs/dl2/application/core/MY_Controller.php:116:string 'ddddd' (length=5)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : เรื่องพฤติกรรมการใช้ยาผิดๆ

เรื่องพฤติกรรมการใช้ยาผิดๆ

1 Oct 2020 /

ที่ผ่านมา...

คุณกินยาอย่างไร? กินยาแบบไหน?

มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่คุณทำผิด ทำถูก

 

ลองมาเช็กพฤติกรรม การใช้ยาผิด ๆ จาก อย. กันค่ะ

#10พฤติกรรมการใช้ยาผิดๆ #ใช้ยาผิดเสี่ยงอันตราย