แกะยาออกจากแผงเตรียมใช้... เสี่ยงยาเสื่อม

29 Mar 2021 /

           เพื่อความสะดวก และป้องกันการลืมกินยาหลายคนมักแกะยาออกมาจากแผง แล้วบรรจุใส่ภาชนะเพื่อเตรียมกินยาตามเวลา แต่การกระทำแบบนี้เสี่ยงต่อการทำให้ยาเสื่อมสภาพ และทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาของยาลดลง 

          การบรรจุยาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเป็นข้อปฏิบัติมาตรฐานที่ตำรายาได้กำหนดไว้ เพื่อรักษาคุณภาพของยา สำหรับการออกแบบและเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับยาของบริษัทผู้ผลิตยานั้น จะเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมโดยบรรจุภัณฑ์ชนิดนั้นต้องมีความสามารถในการปกป้องยาจากปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของยาได้ เช่น อากาศ อุณหภูมิ ความชื้น แสง เป็นต้น 

         จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าภาชนะบรรจุช่วยให้ยาคงสภาพตลอดอายุยา ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อกินยาเข้าไปยาจะคงมีประสิทธิภาพรักษาได้อยู่ ดังนั้น การแกะยาออกมาจากแผงยาแล้วแบ่งใส่ไว้ในภาชนะใหม่ย่อม
มีผลทำให้ยาเสื่อมสภาพได้ แนะนำให้แกะยาออกมาเมื่อถึงเวลาใช้ยาเท่านั้น 

         นอกจากนี้แล้ว เพื่อความปลอดภัยควรสังเกตลักษณะภายนอกของเม็ดยาก่อนกินทุกครั้ง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เช่น สี กลิ่นเปลี่ยนแปลงไป หรือมีจุดดำเกิดขึ้นหรือไม่ หากสี กลิ่น หรือลักษณะเม็ดยาเปลี่ยนแปลงไป แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ และรีบนำยาไปปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร