อยากรู้ไหม ใคร....ปลูกกัญชาได้บ้าง??

28 Feb 2019 /

       หลังจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เห็นชอบร่างประกาศนิรโทษและครอบครอง กัญชาทั้ง 3 ฉบับ โดยได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม และอยู่ในระหว่าง รอลงประกาศราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะครอบคลุมบุคคล  3 กลุ่ม คือ 1 ผู้มีคุณสมบัติ  ตามกฎหมายใหม่ 2 ผู้ป่วยที่มีใบรับรองจากแพทย์ว่ามีอาการเจ็บป่วยจะอนุญาตให้ใช้ใน ปริมาณที่เพียงพอต่อการรักษาโรคเท่านั้น  และ 3 บุคคลอื่น ๆ ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ จะต้องมาแจ้ง การครอบครองภายใน 90 วัน หลังจากที่ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มีผลใช้บังคับ คือจะต้องมาแจ้งการครอบครองภายในวันที่  19 พฤษภาคม 2562 นั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในระยะเปลี่ยนผ่านการแจ้งการ ครอบครองกัญชา อย. จึงได้เปิดสายด่วน อย. 1556 กด 3 สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชาได้ตลอดเวลาในวันและเวลาราชการ (8.30-16.30 น.) โดยจะเริ่มในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายใหม่ มี 7 กลุ่ม คือ 1 หน่วยงานของ รัฐ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพ 3 สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน (ทางแพทย์/เภสัชศาสตร์) 4 ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน 5 ผู้ประกอบการขนส่ง สาธารณะระหว่างประเทศ 6 ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ 7 ผู้ขออนุญาตอื่น ซึ่ง การขออนุญาตต้องมีแบบแจ้งการครอบครอง (ยส.5) โครงการวิจัย (ถ้ามี) และ เอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของผู้ยื่นค าขอ ดังนี้ กรณีเป็นหน่วยงานรัฐ ต้องมี หลักฐานแสดงความเป็นหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องแสดงใบประกอบวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา หลักฐานแสดงการ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ ผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ต้องมีหนังสือจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย เอกสารแสดงความร่วมมือและด าเนินการภายใต้การก ากับ ดูแลของหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ต้องมีเอกสารจดทะเบียนการ ด าเนินการขนส่งระหว่างประเทศ ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ ต้องมีหนังสือเดินทาง เอกสารเดินทางเข้าและออกจากประเทศ ไทย และใบรับรองแพทย์ หรือหนังสือรับรองแพทย์

สำหรับผู้ป่วย ที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาในการรักษาโรคตัวเอง และมีกัญชาดังกล่าวในครอบครองก่อน 19 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ป่วยหรือผู้แทน ต้องมายื่นคำขอ “บันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ” กรณีมีปริมาณไม่เกิน 90 วัน หรือ กรณีอื่น ๆ เช่น จำเป็นต้องใช้กัญชาเกิน 90 วัน และไม่ส่งมอบกัญชาให้แนบแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐาน ใบรับรองการ เจ็บป่วยและแสดงกัญชาที่ครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ และกรณีครอบครองเกิน 90 วัน และขอส่งมอบส่วนที่เกิน 90 วัน ให้กับ เจ้าหน้าที่ และ บุคคลอื่นที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่ใช่ผู้ป่วย ให้ยื่นบันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ การส่งมอบ และรับมอบ ถามกันมาเยอะมากว่า ใครปลูกกัญชาได้บ้าง? อยากรู้มั้ย มาดูกันเลย...


บทความที่เกี่ยวข้อง