อย. แจงแจ้งครอบครองกัญชาได้ภายใน 21 พ.ค. 2562

17 May 2019 /

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดว่าผู้ป่วยที่มีกัญชาครอบครองเพื่อการรักษาอยู่แล้ว ผู้ป่วย หรือผู้แทนต้องมาแจ้งการมีไว้ครอบครองกัญชาได้ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 แต่เนื่องจากวันที่วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ตรงกับวันหยุดราชการ ดังนั้นจึงให้มาแจ้งครอบครองกัญชาได้ในวันทำการถัดไป นั่นคือวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

          โดยการแจ้งการมีไว้ครอบครองกัญชานั้น

- หากผู้แจ้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถแจ้งครอบครองได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.)

- หากผู้แจ้งอยู่ต่างจังหวัด สามารถแจ้งครอบครองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในจังหวัดนั้น ๆ

          เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

1.       บัตรประชาชน

2.       เอกสารแจ้งการมีกัญชา

3.       เอกสารรับรองแพทย์ ต้องระบุโรคที่เป็น ,อาการโรค ,ชื่อผู้ป่วย ,ชื่อแพทย์ และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพของแพทย์

4.       นำกัญชาที่ใช้รักษาไปด้วย โดยหากมีปริมาณมาก สามารถถ่ายรูปกัญชาแทนได้

 

โดยก่อนเดินทางไปแจ้งครอบครองหากกลุ่มผู้ป่วยมีจำนวนมาก สามารถติดต่อทาง อย. หรือ สสจ. เพื่อแจ้งชื่อ นามสกุล กำหนดเวลานัดที่จะเดินทางไปแจ้งครอบครองได้

และสามารถมารับแบบฟอร์มเอกสารการมีไว้ครอบครองกัญชาได้ที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา หรือดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/MARIJUANA62.aspx

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถ โทร สายด่วน อย. 1556 กด 3 ในวัน และเวลาราชการได้นะ


บทความที่เกี่ยวข้อง